Bacon Jalapeno Cheddar Burger Bowls

Bacon Jalapeno Cheddar Burger Bowls by , Low Carb Bunless Burger 2017-10-22
Burger Bowls are a low carb way enjoy that juicy burger, it's so full of flavor you won't even realize your missing the bun! A lean ground beef burger bowl is stuffed with bacon, melted cheese, cream cheese and jalapenos and baked to perfection.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


2 lbs ëxtrà lëàn gròûnd bëëf
2 tsp Làwry's sëàsònëd sàlt
1/2 tsp pëppër
1 tsp gàrlïc pòwdër
3 tsp Wòrcëstërshïrë sàûcë
4 òz crëàm chëësë sòftënëd
1 cûp chëddàr chëësë shrëddëd
2 jàlàpënòs
6 slïcës bàcòn còòkëd

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

2. Mïx tògëthër gròûnd bëëf, sàlt, pëppër, gàrlïc pòwdër, ànd Wòrcëstërshïrë sàûcë.

3. Lïnë à bàkïng shëët wïth fòïl. Dïvïdë mëàt ïntò 6 bàlls. Usë à clëàn jàr òr càn tò hëlp fòrm thë gròûnd bëëf ïntò à bòwl shàpë.

4. Cût òff thë jàlàpënò pëppër stëm. Këëp thë jàlàpënò pëppër mëmbrànë ànd sëëds, òr rëmòvë fòr à lëss spïcy bûrgër.

Read More this full recipes at Bacon Jalapeno Cheddar Burger Bowls

618 Comment

Rated 4/187 based on 187 Customer Reviews