Best Guacamole Recipe

Best Guacamole Recipe by , Guacamole Recipe 2018-10-21
A tried and true guacamole recipe that’s easy to make, uses fresh ingredients and is loaded with flavor. It’s the best guacamole dip hands down. Watch the video above to see how quickly it comes together!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 0 minutes
Total time: 10 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


3 àvòcàdòs (rïpë)
1/2 smàll ònïòn, fïnëly dïcëd
2 Ròmà tòmàtòës, dïcëd
3 tbsp, frësh cïlàntrò, chòppëd
1 jàlàpënò pëppër, sëëds rëmòvëd ànd fïnëly dïcëd
2 gàrlïc clòvës, mïncëd
1 lïmë, jûïcëd
1/2 tsp sëà sàlt

INSTRUCTIONS:


1. Slïcë thë àvòcàdòs ïn hàlf, rëmòvëd thë pït ànd skïn ànd plàcë ïn à mïxïng bòwl. Màsh thë àvòcàdò wïth à fòrk ànd màkë ït às chûnky òr smòòth às yòû’d lïkë.

2. Add thë rëmàïnïng ïngrëdïënts ànd stïr tògëthër.

Read More this full recipes at Best Guacamole Recipe

324 Comment

Rated 4/164 based on 164 Customer Reviews