Cherry Bon Bon Cookies

Cherry Bon Bon Cookies by , bon bon cookies 2017-1-6
Cherry bon bon cookies are a sweet bite of yum! Shortbread cookie wrapped around a cherry and topped with cherry frosting. These little cookies are always a big hit.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 24 Servings

INGREDIENTS:


24 màràschïnò chërrïës
1/2 cûp sòftënëd bûttër
3/4 cûp pòwdërëd sûgàr
1 1/2 cûps flòûr
1/4 tëàspòòn sàlt
2 tàblëspòòns mïlk
1 tëàspòòn vànïllà ëxtràct
Fròstïng :
2 tàblëspòòns bûttër, mëltëd
1 cûp pòwdër
1/4 cûp chërry jûïcë

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës F.

2. Dràïn chërrïës ànd këëp jûïcë.

3. Bëàt 1/2 cûp bûttër ànd 3/4 cûp pòwdërëd sûgàr wïth à mïxër.

4. Mïx ïn flòûr, sàlt, mïlk ànd vànïllà.

5. Fòrm smàll 1 ïnch bàll wïth dòûgh ànd fòrm àròûnd chërry.

6. Còntïnûë ûntïl àll òf thë dòûgh ïs gònë. Abòût 24 bàlls.

7. Plàcë còòkïës òn bàkïng shëët lïnëd wïth pàrchmënt pàpër.

Read More this full recipes at Cherry Bon Bon Cookies

871 Comment

Rated 3/15 based on 15 Customer Reviews