Cinnamon Clementine Bundt Cake

Cinnamon Clementine Bundt Cake by , clementine cake recipe 2018-10-25
An easy one-bowl bundt cake, packed full of cinnamon and clementine zest, covered with cinnamon cream cheese frosting.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 45 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


1/2 cûp bûttër, ròòm tëmpëràtûrë
1 3/4 cûp sûgàr
4 ëggs, ròòm tëmpëràtûrë
2 tàblëspòòns vànïllà bëàn pàstë
zëst òf 4 clëmëntïnës
2 1/2 cûps flòûr
2 tëàspòòns bàkïng pòwdër
1/4 tëàspòòn sàlt
1 tàblëspòòn cïnnàmòn
1 cûp whòlë mïlk
Fòr thë fròstïng:
8 òûncës crëàm chëësë, sòftënëd
1/4 cûp bûttër, sòftënëd
2 tàblëspòòns clëmëntïnë jûïcë
1 1/2 tàblëspòòns cïnnàmòn
2 cûps pòwdërëd sûgàr

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 °F. Grëàsë ànd flòûr à 12 cûp bûndt càkë pàn.

2. Usïng à mïxër, bëàt thë bûttër ûntïl pàlë yëllòw ànd flûffy. Add ïn thë sûgàr, fòllòwëd by thë ëggs. Bëàt ïn thë vànïllà bëàt pàstë ànd clëmëntïnë zëst.

3. In à mëdïûm bòwl, whïsk tògëthër thë flòûr, bàkïng pòwdër, sàlt, ànd cïnnàmòn. Wïth thë mïxër rûnnïng, slòwly àdd thë dry ïngrëdïënts ïn 3 bàtchës, àltërnàtïng wïth thë whòlë mïlk.

4. Pòûr thë bàttër ïntò thë bûndt pàn. Bàkë fòr 45-50 mïnûtës, ûntïl à tëstër ïnsërtëd ïntò thë cëntër còmës òût clëàn. Còòl ïn thë pàn fòr 10 mïnûtës, thën ïnvërt òntò à wïrë ràck ànd còòl còmplëtëly bëfòrë fròstïng.

Read More this full recipes at Cinnamon Clementine Bundt Cake

783 Comment

Rated 3/30 based on 30 Customer Reviews