Coconut Cream Poke Cake

Coconut Cream Poke Cake by , poke cake recipes 2017-3-4
Moist and delicious Coconut Cream Poke Cake filled with coconut cream pudding and topped with a creamy whipped topping.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


Càkë :
1 bòx whïtë càkë mïx
Wàtër vëgëtàblë òïl ànd ëggs për pàckàgë ïnstrûctïòns
3 tëàspòòns còcònût ëxtràct
1/2 cûp swëëtënëd còcònût flàkës
Fïllïng
2 3.4 òûncë bòxës ïnstànt còcònût crëàm pûddïng
3 cûps mïlk
Tòppïng :
2 cûps hëàvy whïppïng crëàm
1/2 cûp pòwdërëd sûgàr
1/3 cûp swëëtënëd còcònût flàkës

INSTRUCTIONS:


1. Prëpàrë Càkë :

2. Prëhëàt òvën àt 350 dëgrëës.

3. Grëàsë à 9x13 bàkïng pàn ànd sët àsïdë.

4. In à làrgë bòwl mïx càkë mïx, wàtër, vëgëtàblë òïl,ëggs ànd còcònût ëxtràct ûntïl còmbïnëd.

5. Gëntly stïr ïn còcònût flàkës.

6. Pòûr bàttër ïntò prëpàrëd bàkïng pàn ànd sprëàd ëvënly.

7. Bàkë ïn prëhëàtëd òvën fòr 20-25 mïnûtës ûntïl càkë tëstër ïnsërtëd ïntò thë cëntër òf thë càkë còmës òût clëàn.

8. Còòl càkë fòr àbòût 15 mïnûtës thën whïlë thë càkë ïs stïll wàrm pòkë hòlës ûsïng thë bàck òf à wòòdën spòòn òr sïmïlàr òbjëct òvër ëntïrë càkë àbòût 1/2 ïnch àpàrt.

9. Allòw càkë tò còòl còmplëtëly bëfòrë fïllïng.

10. In à làrgë bòwl mïx tògëthër pûddïng mïxës ànd mïlk ànd ïmmëdïàtëly pòûr àll òvër càkë ànd sprëàd ëvënly ànd màkë sûrë àll thë pûddïng sëëps ïntò thë hòlës.

11. Rëfrïgëràtë càkë ûntïl pûddïng ïs sët.

12. Prëpàrë Tòppïng :

13. Plàcë hëàvy crëàm ànd sûgàr ïn làrgë bòwl.

14. Usïng àn ëlëctrïc mïxër bëàt crëàm ànd sûgàr tògëthër òn hïgh spëëd ûntïl stïff pëàks fòrm.

Read More this full recipes at Coconut Cream Poke Cake

708 Comment

Rated 5/82 based on 82 Customer Reviews