Crock Pot Pork Tenderloin with Cranberry Sauce

Crock Pot Pork Tenderloin with Cranberry Sauce by , crock pot recipes 2018-12-8
This Crock Pot Pork Tenderloin with Cranberry Sauce is an easy slow cooker meal or a fancy holiday dinner -- you decide! The BEST pork tenderloin recipe.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 130 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 pòrk tëndërlòïn (1-1.5lbs, trïmmëd -- sëë pòst àbòvë)
1 1/2 cûps whòlë bërry crànbërry sàûcë (1 348ml càn)
1/4 cûp bròwn sûgàr (35g)
1/3 cûp lòw sòdïûm chïckën bròth (75g)
2 tàblëspòòns àpplë cïdër vïnëgàr (30g)
1 tàblëspòòn còrn stàrch (10g)
1 tëàspòòn mïncëd gàrlïc
1/2 tëàspòòn sàlt
1 pïnch blàck pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë pòrk tëndërlòïn ïn 2-4 qûàrt cròck pòt, cûttïng ïn hàlf lëngthwïsë tò fït flàt ïf nëcëssàry.

2. In à làrgë bòwl òr glàss mëàsûrïng cûp, whïsk tògëthër crànbërry sàûcë, sûgàr, bròth, vïnëgàr, còrn stàrch, gàrlïc, sàlt ànd pëppër. Pòûr òvër tëndërlòïn ïn cròck pòt, lïftïng thë pòrk tò lët thë sàûcë sëëp ûndërnëàth.

3. Còvër ànd còòk òn hïgh fòr 2 hòûrs òr lòw fòr 4 hòûrs, òr ûntïl ït rëàchës àn ïntërnàl tëmpëràtûrë òf 150-165 dëgrëës. Rëmòvë pòrk ànd plàcë òn à cûttïng bòàrd tò rëst fòr 3-5 mïnûtës.

Read More this full recipes at Crock Pot Pork Tenderloin with Cranberry Sauce

370 Comment

Rated 5/101 based on 101 Customer Reviews