Crockpot Artichokes

Crockpot Artichokes by , Crockpot Artichokes 2018-1-6
If you are anything like most people, you have only enjoyed canned artichokes or artichoke dip. And you are missing out! Here is a fool-proof way to steam one of nature’s healthiest vegetables!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 255 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


Ocëàn Mïst Artïchòkës – dëpëndïng òn sïzë, yòû càn còòk sëvëràl àt thë sàmë tïmë wïth thïs cròck pòt mëthòd. I ûsëd jûmbòs & còûld fït 3 ïn my cròck pòt.
Whïtë Wïnë– I hàd my bëst frïënd òvër làst nïght & wë pòlïshëd òff thë Spànïsh Vërdëjò I ïntëndëd tò ûsë… sò I ûsëd à dry shërry, whïch I àlwàys hàvë òn hànd & I ëncòûràgë yòû tò stòck shërry ïn yòûr kïtchën às wëll.
Frësh Lëmòn Jûïcë
Olïvë Oïl
Sàlt
Gàrlïc- I ûsëd Spïcë Wòrld Ròàstëd Gàrlïc

INSTRUCTIONS:


1. Rïnsë Artïchòkës wïth wàtër.

2. Trïm àrtïchòkë stëm (ït ïs àn ëdïblë pàrt òf thë vëgëtàblë, bût fòr thïs mëthòd ït mûst bë trïmmëd shòrt).

3. Trïm tòp ïnch òff àrtïchòkë; hëàrt wïll bë ëxpòsëd.

4. Rûb hàlvëd lëmòn òvër ëxpòsëd àrtïchòkë hëàrt tò prëvënt bròwnïng.

5. Opën ûp pëtàls tò sprëàd àpàrt thë àrtïchòkë & bëttër ëxpòsë thë hëàrt.

6. plàcë àrtïchòkës ïntò cròck pòt & sqûëëzë lëmòn jûïcë ëvënly òvër thë tòp.

7. Drïzzlë òlïvë òïl òvër àrtïchòkës.

8. Sàlt àrtïchòkës & tòp wïth gàrlïc.

Read More this full recipes at Crockpot Artichokes

484 Comment

Rated 3/176 based on 176 Customer Reviews