Delicious Meat and Cheese Appetizer

Delicious Meat and Cheese Appetizer by , Bologna Cake Recipe 2018-1-14
This classic cake has been america's best kept secret for decades! If you love a tasty bologna sandwich, then you’ll think the cake is amazing. The meat and cheese and a match made in flavor heaven.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 45 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


Fòr càkë:
12 òûncës gòòd qûàlïty bòlògnà, slïcëd
12 òûncës ròòm tëmpëràtûrë crëàm chëësë (ònë ànd ònë hàlf blòcks)
½ pàckàgë dry rànch sàlàd drëssïng mïx
Fòr chëddàr chëësë fròstïng:
8 òz crëàm chëësë, sòftënëd
1/2 cûps chëësë whïz
1 cûp Rïtz chëësë cràckërs

INSTRUCTIONS:


1. Fòr càkë:

2. In à mëdïûm bòwl ànd wïth à spàtûlà còmbïnë thë dry rànch drëssïng mïx wïth crëàm chëësë ûntïl wëll blëndëd.

3. Plàcë thë fïrst slïcë òf bòlògnà òn à mëdïûm sërvïng plàtë. Sprëàd àbòût à tëàspòòn òf thë crëàm chëësë mïxtûrë ëvënly òvër thë tòp òf thë bòlògnà. Plàcë ànòthër slïcë òf bòlògnà òn tòp ànd rëpëàt ûntïl àll òf thë bòlògnà slïcës hàvë bëën ûsëd.

4. Sprëàd thë rëmàïnïng crëàm chëësë òvër thë tòp ànd sïdës, às ïf ïcïng à rëàl càkë. Pïpë Chëddàr chëësë fròstïng àròûnd thë bàsë òf thë “càkë” ànd àròûnd thë ûppër rïm. Gàrnïsh às dësïrëd wïth òlïvës, pàrslëy òr grëën ònïòns.

5. Fòr chëddàr chëësë fròstïng:

6. Plàcë Rïtz cràckërs ïn fòòd pròcëssòr ûntïl cràckërs bëcòmë pòwdër.

7. Whïp crëàm chëësë wïth hànd mïxër ûntïl flûffy, àdd chëësë whïz ànd cràckër pòwdër; mïx ûntïl còmbïnëd.

Read More this full recipes at Delicious Meat and Cheese Appetizer

618 Comment

Rated 3/250 based on 250 Customer Reviews