Easy Beef Stroganoff With Flank Steak and Mushrooms

Easy Beef Stroganoff With Flank Steak and Mushrooms by , stroganoff slow cooker 2018-2-14
Try this easy version of beef stroganoff with tender flank steak and juicy mushrooms.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


12 òûncës flànk stëàk slïcëd thïnly
10 òûncës whïtë mûshròòms slïcëd
8 òûncës ëxtrà wïdë ëgg nòòdlës
1 shàllòt chòppëd
2 scàllïòns thïnly slïcëd
4 cûps bëëf stòck
3 tàblëspòòns wòrcëstërshïrë sàûcë
3 tàblëspòòns àll-pûrpòsë flòûr
3 tàblëspòòns ûnsàltëd bûttër
1 tàblëspòòn òlïvë òïl
1/2 tëàspòòn sàlt
1/4 tëàspòòn blàck pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt òlïvë òïl ïn à 3 qûàrt òr làrgër pàn òvër mëdïûm hëàt fòr à fëw mïnûtës. Add slïcëd stëàk, sàlt, ànd pëppër. Incrëàsë tò mëdïûm-hïgh hëàt ànd còòk ûntïl bròwnëd, àbòût 5 mïnûtës, stïrrïng òccàsïònàlly.

2. Add mûshròòms ànd shàllòts tò thë pàn. Còòk ûntïl thë mûshròòms sòftën ànd shrïnk, àbòût 5 mïnûtës, stïrrïng òccàsïònàlly.

3. Tûrn òff thë hëàt. Trànsfër thë pàn's còntënts tò à làrgë bòwl. Sët àsïdë.

4. Mëlt bûttër ïn thë sàmë pàn òvër mëdïûm hëàt. Add flòûr ànd cònstàntly stïr fòr à fëw mïnûtës. Add bëëf bròth ànd Wòrcëstërshïrë sàûcë tò thë pàn, stïrrïng ûntïl còmbïnëd ànd thë sàûcë thïckëns à bït, àbòût 5 mïnûtës.

Read More this full recipes at Easy Beef Stroganoff With Flank Steak and Mushrooms

725 Comment

Rated 4/215 based on 215 Customer Reviews