Easy Keto Soup with Sausage, Peppers, and Spinach

Easy Keto Soup with Sausage, Peppers, and Spinach by , crockpot recipes low carb 2017-5-14
Easy Keto Soup with Sausage, Peppers, and Spinach is super low in carbs and high in fat and tastes so good.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 45 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tàblëspòòns ëxtrà vïrgïn òlïvë òïl
1 pòûnd pòrk sàûsàgë
1 mëdïûm rëd pëppër, dïcëd
1/2 mëdïûm Pòblànò pëppër, dïcëd
3 cëlëry stàlks, dïcëd
1 tëàspòòn drïëd bàsïl
1 tëàspòòn drïëd òrëgànò
1 tëàspòòn drïëd ròsëmàry
1 1/2 tëàspòòns chïlï pòwdër
1 tëàspòòn gròûnd cûmïn
1/2 tëàspòòn gròûnd cïnnàmòn
Sëà sàlt ànd blàck pëppër, tò tàstë
6 cûps òrgànïc sûgàr-frëë chïckën stòck
2 cûps bàby spïnàch
1 cûps Chëddàr Jàck chëësë, shrëddëd

INSTRUCTIONS:


1. In à Dûtch òvën òr làrgë sòûp pòt, hëàt òlïvë òïl òvër mëdïûm-hïgh hëàt. Add sàûsàgë. Còòk fòr àppròxïmàtëly 5 mïnûtës, stïrrïng òccàsïònàlly, ûntïl thë sàûsàgë ïs nò lòngër pïnk ïnsïdë. Brëàk ûp thë sàûsàgë ïntò smàll pïëcës wïth à wòòdën spòòn às ït còòks.

2. Add thë pëppërs (rëd ànd Pòblànò), cëlëry, òrëgànò, bàsïl, ròsëmàry, chïlï pòwdër, cûmïn, ànd cïnnàmòn ïntò thë pòt. Sëàsòn wïth sàlt ànd pëppër tò tàstë, ànd thën stïr tò còmbïnë. Còòk whïlë stïrrïng òccàsïònàlly ûntïl thë vëgëtàblës hàvë sòftënëd (5-6 mïnûtës).

Read More this full recipes at Easy Keto Soup with Sausage, Peppers, and Spinach

408 Comment

Rated 5/121 based on 121 Customer Reviews