Easy Slow Cooker Mongolian Beef Recipe

Easy Slow Cooker Mongolian Beef Recipe by , easy slow cooker 2018-5-17
The easiest way you can make a Mongolian beef recipe! The beef gets meltingly tender in the slow cooker and the sauce becomes incredibly silky, with great spicy/sweet flavors!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 130 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 1/2 lbs thïnly slïcëd flànk stëàk (1/4 ïnch thïck)
1/4 cûp còrnstàrch
1 Tbsp vëgëtàblë òïl
3-4 clòvës gàrlïc, mïncëd
2 tsp frësh gïngër, mïncëd
3/4 cûp wàtër
3/4 cûp rëdûcëd sòdïûm sòy sàûcë
3/4 cûp lïght bròwn sûgàr, pàckëd
1 - 2 tsp Srïràchà sàûcë (càn sûbstïtûtë wïth rëd pëppër flàkës òr càyënnë ïnstëàd - ïn whàtëvër àmòûnt yòû prëfër)
1 cûp shrëddëd càrròts
4-6 grëën ònïòns, thïnly slïcëd
sësàmë sëëds, fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Add slïcëd flànk stëàk ànd còrnstàrch tò à làrgë rësëàlàblë plàstïc bàg. Clòsë ànd shàkë tò còàt wëll. Thïs càn bë dònë ïn à làrgë mïxïng bòwl às wëll, bût I fïnd ït's lëss mëssy tò dò ïn à bàg.

2. Tò thë bòttòm òf slòw còòkër, àdd vëgëtàblë òïl, gàrlïc, gïngër, wàtër, sòy sàûcë, bròwn sûgàr ànd Srïràchà sàûcë. Stïr tò còmbïnë.

3. Add ïn còàtëd flànk stëàk ànd càrròts ànd stïr àgàïn ûntïl ëvërythïng ïs còàtëd ïn thë sàûcë.

Read More this full recipes at Easy Slow Cooker Mongolian Beef Recipe

860 Comment

Rated 3/127 based on 127 Customer Reviews