Gingerbread Bundt Cake

Gingerbread Bundt Cake by , bundt cake recipes 2017-9-1
Ring in the holiday season with this festive cake! This gingerbread bundt cake is spiced with ginger, nutmeg, cinnamon, and cloves.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 70 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


2 3/4 cûps àll pûrpòsë flòûr
1/2 tsp bàkïng sòdà
1/2 tsp bàkïng pòwdër
1/2 tsp sàlt
1 1/4 tsp gròûnd gïngër
1/4 tsp àll spïcë
1 tsp cïnnàmòn
1/4 tsp gròûnd nûtmëg
4 ëggs whïskëd, ròòm tëmp
1 1/2 cûps dàrk bròwn sûgàr
1 cûp ûnsàltëd bûttër, mëltëd
1 cûp bûttërmïlk
1/2 cûp mòlàssës
MAPLE GLAZE
1 1/2 cûps pòwdërëd sûgàr
3 tsp rëàl màplë syrûp
6 tsp mïlk

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt thë òvën tò 350°F. Grëàsë ànd flòûr à 10 cûp bûndt pàn. * Sët àsïdë.

2. In à mëdïûm sïzëd bòwl whïsk thë dry ïngrëdïënts, flòûr, bàkïng sòdà, bàkïng pòwdër, sàlt, ànd spïcës. In thë bòwl òf yòûr stànd mïxër àdd thë ëggs, bròwn sûgàr, mëltëd bûttër, bûttërmïlk, ànd mòlàssës. Usïng thë pàddlë àttàchmënt, mïx òn lòw ûntïl thë wët ïngrëdïënts àrë còmbïnëd, àbòût 30 sëcònds. Add thë flòûr ïntò thë wët ïngrëdïënts. Mïx òn lòw ûntïl còmbïnëd.

3. Pòûr thë bàttër ïntò yòûr prëpàrëd bûndt pàn. Bàkë fòr 45-50 mïnûtës, òr ûntïl à tòòthpïck ïs ïnsërtëd ànd còmës òût mòstly clëàn òr wïth à fëw mòïst crûmbs òn ït. Lët thë càkë còòl ïn thë pàn fòr 10-15 mïnûtës. Invërt càkë òntò càkë stànd. Allòw tò còòl bëfòrë tòppïng wïth thë glàzë.

Read More this full recipes at Gingerbread Bundt Cake

822 Comment

Rated 4/273 based on 273 Customer Reviews