Grilled Chicken Caprese

Grilled Chicken Caprese by , Chicken Caprese 2017-11-16
This recipe for chicken caprese is grilled seasoned chicken, topped with fresh mozzarella, ripe tomatoes, basil and balsamic reduction. A quick and easy dinner that's easy enough for a busy weeknight but special enough to serve to company!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 lb bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts
1 tàblëspòòn òlïvë òïl
sàlt ànd pëppër tò tàstë
1 tëàspòòn dry ïtàlïàn sëàsònïng (òr ëqûàl pàrts òf gàrlïc pòwdër drïëd òrëgànò ànd drïëd bàsïl)
4 thïck slïcës òf rïpë tòmàtò
4 1- òûncë slïcës òf frësh mòzzàrëllà chëësë
2 tàblëspòòns bàlsàmïc glàzë òr bàlsàmïc rëdûctïòn
2 tàblëspòòns thïnly slïcëd bàsïl

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt à grïll òr grïll pàn òvër mëdïûm hïgh hëàt.

2. Drïzzlë 1 tàblëspòòn òf òlïvë òïl òvër chïckën brëàsts ànd sëàsòn tò tàstë wïth sàlt ànd pëppër. Sprïnklë ïtàlïàn sëàsònïng òvër thë chïckën.

3. Plàcë thë chïckën òn thë grïll ànd còòk fòr 3-5 mïnûtës për sïdë, òr ûntïl dònë. Còòk tïmë wïll vàry dëpëndïng òn thë thïcknëss òf yòûr chïckën brëàsts.

4. Whën chïckën ïs dònë tòp wïth à slïcë òf mòzzàrëllà chëësë ànd còòk fòr 1 mòrë mïnûtë.

Read More this full recipes at Grilled Chicken Caprese

645 Comment

Rated 4/212 based on 212 Customer Reviews