Hawaiian Kalua Pork (Instant Pot)

Hawaiian Kalua Pork (Instant Pot) by , kalua cake recipes 2017-10-12
Hawaiian Kalua Pork - tender and juicy pressure cooker Hawaiian Kalua pork recipe. 10 mins active time and dinner is done.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 tàblëspòòn òïl
2 lbs pòrk ròàst
1/2 cûp wàtër
2 tàblëspòòns Wrïght's Hïckòry Lïqûïd Smòkë
2 tàblëspòòns sòy sàûcë
2 tàblëspòòns bròwn sûgàr
1/2 tàblëspòòn Kòshër sàlt

INSTRUCTIONS:


1. Sëlëct Bròwnïng ànd àdd thë òïl tò thë còòkïng pòt. Whën ït's hòt, bròwn thë pòrk òn bòth sïdës, àbòût 3 mïnûtës për sïdë. Rëmòvë tò à plàttër whën bròwnëd.

2. Tûrn prëssûrë còòkër òff ànd àdd thë wàtër, lïqûïd smòkë, sòy sàûcë ànd bròwn sûgàr tò thë còòkïng pòt. Add thë pòrk ànd ïts jûïcë jûïcës tò thë pòt. Sprïnklë thë sàlt òvër thë tòp òf thë pòrk.

3. Sëlëct Hïgh Prëssûrë ànd sët tïmër fòr 60 mïnûtës. Whën ït bëëps, ûsë à nàtûràl prëssûrë rëlëàsë tò rëlëàsë thë prëssûrë, fòr àbòût 20 mïnûtës. Whën thë vàlvë dròps, rëmòvë thë lïd càrëfûlly.

Read More this full recipes at Hawaiian Kalua Pork (Instant Pot)

834 Comment

Rated 5/155 based on 155 Customer Reviews