Homemade Milano Mint-Chocolate Sandwich Cookies

Homemade Milano Mint-Chocolate Sandwich Cookies by , milano cookie recipe 2017-6-29
Impress your friends with these Homemade Milano Cookies! They're even better than store-bought and surprisingly simple to make. YUM.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


1 stïck (113 gràms) ûnsàltëd bûttër, ròòm tëmpëràtûrë
2/3 cûp (133 gràms) grànûlàtëd sûgàr
1 tëàspòòn vànïllà
1 làrgë ëgg
1 1/4 cûps (159 gràms) àll-pûrpòsë flòûr
1/2 tëàspòòn fïnë sàlt
4 òûncës (113 gràms) sëmïswëët chòcòlàtë chïps
Mïnt Làyër (òptïònàl)
3/4 cûp (94 gràms) cònfëctïònërs’ sûgàr
1/4 tëàspòòn pûrë pëppërmïnt ëxtràct, òptïònàl

INSTRUCTIONS:


1. In à mëdïûm bòwl, ûsïng àn ëlëctrïc mïxtûrë, bëàt thë bûttër ànd grànûlàtëd sûgàr òn mëdïûm-hïgh spëëd ûntïl lïght ànd flûffy. Add thë vànïllà ànd ëgg ànd bëàt tò còmbïnë. Wïth mïxër òn lòw, gràdûàlly àdd thë flòûr ànd sàlt ànd bëàt ûntïl jûst còmbïnëd.

2. Trànsfër dòûgh tò à qûàrt-sïzë zïp-tòp bàg; wïth scïssòrs, snïp à 3/4-ïnch hòlë ïn ònë còrnër (òr ûsë à pàstry bàg wïth à plàïn tïp). Pïpë àbòût 24 còòkïës, 1/2 ïnch àpàrt, òntò twò pàrchmënt-lïnëd bàkïng shëëts. Chïll ûntïl fïrm, 30 mïnûtës.

3. Prëhëàt thë òvën tò 325°F. Bàkë ûntïl còòkïës àrë lïght gòldën àt ëdgës, àbòût 15 mïnûtës, ròtàtïng shëëts hàlfwày thròûgh. Trànsfër tò wïrë ràcks ànd lët còòl.

4. Mëlt thë chòcòlàtë ïn à glàss bòwl ïn thë mïcròwàvë fòr àbòût 1 1/2 mïnûtës, stïrrïng ëvëry 30 sëcònds, ûntïl smòòth. If dësïrëd, ïn ànòthër bòwl whïsk tògëthër cònfëctïònërs’ sûgàr, pëppërmïnt ëxtràct ànd 3 tò 4 tëàspòòns òf wàtër.

Read More this full recipes at Homemade Milano Mint-Chocolate Sandwich Cookies

733 Comment

Rated 3/278 based on 278 Customer Reviews