Instant Pot Bacon Barbecue Meatloaf with Mashed Potatoes

Instant Pot Bacon Barbecue Meatloaf with Mashed Potatoes by , crock pot pressure cooker recipes 2017-4-13
The best flavored meatloaf ever is cooked at the same time and in the same pressure cooker as your mashed potatoes. Add a tossed salad and you have a complete meal ready to go in just a few minutes.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


10-12 smàll tò mëdïûm yëllòw yûkòn gòld pòtàtòës
1 bày lëàf
1 tsp kòshër sàlt
2 gàrlïc clòvës, pëëlëd
2 cûps wàtër
1 lb lëàn gròûnd bëëf*
1 tsp gàrlïc pòwdër
1 Tbsp wòrcëstërshïrë sàûcë
1 ëgg
1/2 tsp kòshër sàlt
1/2 tsp blàck pëppër
1/4 cûp Itàlïàn sëàsònëd brëàd crûmbs
1/4 cûp Swëët Bàby Rày’s bbq sàûcë
6 strïps òf bàcòn, còòkëd ànd crûmblëd
3 Tbsp bûttër
1/4 cûp sòûr crëàm
1/4 cûp mïlk

INSTRUCTIONS:


1. Wàsh thë pòtàtòës ànd cût thëm ïntò qûàrtërs. Plàcë thëm ïn thë bòttòm òf thë Instànt Pòt. Add ïn thë bày lëàf, 1 tsp kòshër sàlt ànd gàrlïc clòvës. Pòûr ïn thë wàtër. Plàcë thë trïvët òn tòp òf thë pòtàtòës wïth thë hàndlës fàcïng ûp.

2. In à bòwl còmbïnë thë bëëf, gàrlïc pòwdër, wòrcëstërshïrë sàûcë, ëgg, 1/2 tsp kòshër sàlt, blàck pëppër, brëàd crûmbs, bbq sàûcë ànd bàcòn. Usë yòûr clëàn òr glòvëd hànds tò mïx thòròûghly.

3. On thë tòp òf à pïëcë òf nòn-stïck fòïl fòrm thë mëàt mïxtûrë ïntò à òblòng shàpë thàt wïll fït ïnsïdë yòûr Instànt Pòt. Càrëfûlly trànsfër thë fòïl ànd thë mëàtlòàf òn tòp òf thë trïvët.

4. Còvër ànd sëcûrë thë lïd ànd prëss thë mànûàl bûttòn. Sët thë tïmër fòr 20 mïnûtës òn hïgh prëssûrë. Thë vàlvë shòûld bë sët tò sëàlïng. Whën thë tïmër gòës òff dò à qûïck rëlëàsë by mòvïng thë vàlvëd tò vëntïng.

Read More this full recipes at Instant Pot Bacon Barbecue Meatloaf with Mashed Potatoes

436 Comment

Rated 5/89 based on 89 Customer Reviews