Instant Pot Crack Chicken

Instant Pot Crack Chicken by , one pot keto recipes 2018-10-24
Instant Pot Crack Chicken is the delicious combination of chicken breasts, cream cheese, crispy bacon, and ranch seasoning mix, all cooked together to create a creamy, cheesy, and one incredibly awesome meal.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 slïcës thïck cût bàcòn, dïcëd
FOR THE CHICKEN BREASTS :
1 tàblëspòòn òlïvë òïl
1 pòûnd bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts
1/2 tëàspòòn pàprïkà
1/2 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
sàlt ànd frësh gròûnd pëppër, tò tàstë
FOR THE CREAM CHEESE + RANCH SEASONING MIX :
8 òûncës crëàm chëësë, ròòm tëmpëràtûrë
1/2 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1/2 tëàspòòn ònïòn pòwdër
1/2 tëàspòòn drïëd dïll wëëd
1/2 tëàspòòn drïëd chïvës
sàlt ànd frësh gròûnd pëppër, tò tàstë
1 cûp lòw sòdïûm chïckën bròth
FOR GARNISH :
chòppëd frësh pàrslëy
slïcëd grëën scàllïòns

INSTRUCTIONS:


1. Prëss thë "Sàûté" bûttòn òn thë Instànt Pòt ànd wàït fòr ït tò hëàt ûp.

2. Add thë dïcëd bàcòn ànd còòk fòr à mïnûtë òr twò, òr tò à dësïrëd crïspnëss. Rëmòvë fròm thë Instànt Pòt ànd sët àsïdë.

3. Hëàt òlïvë òïl ïn thë Instànt Pòt.

4. Sëàsòn chïckën wïth pàprïkà, gàrlïc pòwdër, sàlt, ànd pëppër.

5. Oncë òlïvë òïl ïs hòt, àdd thë chïckën brëàsts ànd bròwn òn bòth sïdës; àbòût 2 mïnûtës për sïdë.

6. In thë mëàntïmë, plàcë crëàm chëësë ïn à mïxïng bòwl ànd sëàsòn wïth gàrlïc pòwdër, ònïòn pòwdër, drïëd dïll wëëd, drïëd chïvës, sàlt ànd pëppër; mïx tò còmbïnë.

Read More this full recipes at Instant Pot Crack Chicken

824 Comment

Rated 5/262 based on 262 Customer Reviews