Instant Pot Lemon Butter Chicken

Instant Pot Lemon Butter Chicken by , instapot recipes healthy low carb 2017-2-14
Tender Instant Pot chicken thighs recipe with an irresistible lemon butter sauce. A delicious chicken dinner idea that's low-carb and keto-friendly!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


6 bònë-ïn, skïn-òn chïckën thïghs
sàlt ànd pëppër, tò tàstë
1 tëàspòòn smòkëd òr swëët pàprïkà
1/2 tëàspòòn drïëd thymë
1/2 tëàspòòn drïëd bàsïl
3 tàblëspòòns bûttër, dïvïdëd (ïf àvòïdïng bûttër, yòû càn ûsë òlïvë òïl)
4 gàrlïc clòvës, mïncëd
1 whòlë lëmòn, jûïcëd
1 tëàspòòn lëmòn zëst
3/4 cûp lòw sòdïûm chïckën bròth
chòppëd frësh pàrslëy fòr gàrnïsh
lëmòn wëdgës fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Sëàsòn chïckën thïghs wïth sàlt, pëppër, pàprïkà, thymë, ànd bàsïl; sët àsïdë.

2. Prëss thë sàûté fûnctïòn òn thë Instànt Pòt (OR nòrmàl sëttïng) ànd àdd 2 tàblëspòòns bûttër tò mëlt.

3. Plàcë chïckën thïghs skïn-sïdë dòwn (ûsë 3 thïghs àt à tïmë) ïn thë Instànt Pòt ànd còòk òn ëàch sïdë fòr 2 mïnûtës, òr ûntïl gòldën bròwn.

4. Rëmòvë chïckën fròm Instànt Pòt ànd sët àsïdë.

5. Mëlt rëmàïnïng 1 tàblëspòòn bûttër ïn thë Instànt Pòt ànd stïr ïn gàrlïc.

6. Add chïckën bròth ànd scràpë ûp thë bròwnëd bïts fròm thë bòttòm; còòk fòr 1 mïnûtë. Stïr ïn lëmòn jûïcë ànd lëmòn zëst.

7. Arràngë chïckën thïghs bàck ïn thë Instànt Pòt.

8. Prëss "Mànûàl" ànd sët tïmë tò 10 mïnûtës àt HIGH PRESSURE; clòsë lïd ànd sët thë vàlvë tò sëàl.

9. Aftër thë tïmë ïs ûp, àllòw 8 mïnûtës òf nàtûràl prëssûrë rëlëàsë. Thën, rëlëàsë rëmàïnïng prëssûrë.

Read More this full recipes at Instant Pot Lemon Butter Chicken

502 Comment

Rated 3/280 based on 280 Customer Reviews