Italian Anisette Cookies

Italian Anisette Cookies by , anisette cookies recipe 2018-1-4
Those looked good. I mean really good. And the anise? I know some people don’t care for that flavor but we love it. The great thing is that if you don’t like it, you can just switch out the extract for something else, such as vanilla, lemon, almond, or even cherry. But we kept to the anise because that’s what we love.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1/2 cûp ûnsàltëd bûttër, mëltëd ànd còòlëd
1/4 cûp bûttër flàvòrëd shòrtënïng, mëltëd ànd còòlëd
3/4 cûp grànûlàtëd sûgàr
4 làrgë òrgànïc pàstûrëd ëggs
2.5 tò 3 cûps sïftëd àll-pûrpòsë flòûr
5 tëàspòòns bàkïng pòwdër
1/2 tëàspòòn sàlt
2 tëàspòòns ànïsë ëxtràct (òr àny flàvòr yòû prëfër)
1-1/2 cûps sïftëd cònfëctïònërs sûgàr
3 tàblëspòòns hàlf ànd hàlf òr mïlk
3/4 tëàspòòn ànïsë ëxtràct (òr òthër ëxtràct ïf yòû sûbbëd)
còlòrëd sprïnklës òr nònpàrëïls (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 375ºF.

2. Plàcë mëltëd bûttër ànd shòrtënïng ïntò àn ëlëctrïc mïxër bòwl wïth sûgàr ànd ëxtràct ànd mïx ûntïl smòòth.

3. Wïth thë mïxër rûnnïng òn lòw, àdd ëggs ònë àt à tïmë, àllòwïng ëàch tò mïx ïn bëfòrë àddïng ànòthër.

4. Add thë fïrst twò cûps òf flòûr ònë àt à tïmë, scràpïng dòwn àftër ëàch àddïtïòn, thën àddïng 1/4 cûp àt à tïmë, àddïng jûst ënòûgh thàt dòûgh càn bë ròllëd ïntò à bàll (ït wïll stïll bë stïcky).

5. Ròll dòûgh ïntò bàlls thë sïzë òf à gràpë tòmàtò (I dòn’t rëcòmmënd tryïng tò mëàsûrë thë dòûgh wïth spòòns whën ït ïs thïs stïcky- jûst pïnch òff à bït wïth yòûr fïngërs) ànd plàcë bàlls òn à sïlpàt lïnëd còòkïë shëët òr ûngrëàsëd bàkïng shëët (ïf yòû prëfër) ànd bàkë àbòût 10 mïnûtës, òr ûntïl bòttòms àrë lïghtly còlòrëd bût tòps àrë stïll pàlë.

Read More this full recipes at Italian Anisette Cookies

137 Comment

Rated 4/73 based on 73 Customer Reviews