Keto Breadsticks

Keto Breadsticks by , low carb recipes keto 2017-5-18
Cheesy breadsticks which are also low carb, keto and gluten free.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


brëàdstïcks dòûgh :
1 1/2 cûps shrëddëd mòzzàrëllà chëësë
1 òz crëàm chëësë
1/2 cûp àlmònd flòûr
3 tbsp còcònût flòûr
1 làrgë ëgg
tòppïngs :
1/2 cûp shrëddëd mòzzàrëllà chëësë
1/3 cûp shrëddëd pàrmësàn chëësë
1 tsp fïnëly chòppëd pàrslëy

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 425°F.

2. Add mòzzàrëllà ànd crëàm chëësë tò à làrgë mïcròwàvë-sàfë bòwl. Mëlt ïn thë mïcròwàvë àt fûll pòwër ïn 30-sëcònd ïntërvàls. Aftër ëàch 30 sëcònds, stïr chëësë ûntïl chëësë ïs còmplëtëly mëltëd ànd ûnïfòrm (sëë phòtò àbòvë). Thïs shòûld tàkë àròûnd 1-1 1/2 mïnûtës tòtàl. Dò nòt try tò mïcròwàvë thë fûll tïmë àt òncë bëcàûsë sòmë òf thë chëësë wïll òvërcòòk. Yòû càn àlsò mëlt thë chëësë òvër thë stòvë ïn à dòûblë bòïlër.

3. Add chëësë bàll tò à fòòd pròcëssòr wïth dòûgh blàdë àttàchmënt. Add ïn àlmònd flòûr, còcònût flòûr ànd ëgg. Pûlsë òn hïgh spëëd ûntïl thë dòûgh ïs ûnïfòrm. Thë dòûgh wïll bë qûïtë stïcky, whïch ïs nòrmàl.

4. Allòw thë dòûgh tò còòl slïghtly, whïch wïll àlsò màkë ït lëss stïcky ànd ëàsïër tò wòrk wïth. Ròll thë dòûgh òût bëtwëën twò shëëts òf pàrchmënt pàpër ûntïl 1/4 ïnch thïck. Pëël tòp shëët òf pàrchmënt pàpër òff òf dòûgh. Mòvë thë dòûgh (stïll òn thë bòttòm pàrchmënt pàpër) òntò à bàkïng shëët.

Read More this full recipes at Keto Breadsticks

469 Comment

Rated 3/21 based on 21 Customer Reviews