Keto Easy Strawberry Shortcake Recipe

Keto Easy Strawberry Shortcake Recipe by , recipes low carb 2018-10-4
Strawberry season means I am craving a good Keto Easy Strawberry Shortcake Recipe. Since berries are one of the fruits that is lowest in carbs, I knew I could tweak my 90-second bread recipe to make a shortcake base that would be perfect for those fresh berries all season long.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 1 Servings

INGREDIENTS:


3/4 tbsp còcònût flòûr
1 1/2 Tbsp bûttër
1 1/2 tsp crëàm chëësë sòftënëd
1 1/4 tsp swërvë cònfëctïònërs
1 ëgg yòlk
1/4 tsp hëàvy whïppïng crëàm
1/2 tsp vànïllà ëxtràct
1/4 tsp bàkïng pòwdër
Fòr thë Stràwbërry Tòppïng
1/4 cûp stràwbërrïës dïcëd
1 tsp Swërvë cònfëctïònërs

INSTRUCTIONS:


1. Grëàsë à 6-ïnch ràmëkïn wëll thën àdd bûttër ànd crëàm chëësë ànd mëlt ïn thë mïcròwàvë.

2. Add àll òthër ïngrëdïënts ànd whïsk tògëthër ûntïl còmbïnëd.

3. Còòk fòr 90 sëcònds ïn thë mïcròwàvë thën rëmòvë fròm dïsh ànd àllòw tò còòl.

4. In à sëpàràtë bòwl, dïcë stràwbërrïës (I ûsëd 2 stràwbërrïës) ànd àdd Swërvë cònfëctïònërs. Stïr wëll.

Read More this full recipes at Keto Easy Strawberry Shortcake Recipe

370 Comment

Rated 3/276 based on 276 Customer Reviews