Keto Low Carb Pizza Meal Prep Bowls

Keto Low Carb Pizza Meal Prep Bowls by , 2017-2-15


Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


24 Pëppërònïs, ûncûrëd (40g) - màkë sûrë tò rëàd nòtës fòr Whòlë30
8 slïcës Hàm, (rëàd nòtës fòr Whòlë30)
4 slïcës Bàcòn, (màkë sûrë thëy'rë sûgàr frëë fòr Pàlëò/Whòlë30)
2 Grëën Pëppërs, (làrgë), slïcëd
1 pòûnd 85% Lëàn Gràss-Fëd Gròûnd Bëëf
1 tàblëspòòn Itàlïàn Sëàsònïng
1/2 tëàspòòn Sëà Sàlt
3/4 cûp Tòmàtò Sàûcë, dïvïdëd
1/4 cûp Blàck Olïvës, slïcëd
3 òûncës Mòzzàrëllà Chëësë, gràtëd
Pàlëò/Whòlë30 Chëësë Sàûcë Ingrëdïënts:
1 cûp Ròàstëd Càshëws, sòàkëd ïn wàtër òvërnïght (ûsë sàltëd)
1/3 cûp Wàtër
2 tàblëspòòns Nûtrïtïònàl Yëàst
1 tëàspòòn Sëà Sàlt
1 tëàspòòn Gàrlïc Pòwdër
1/2 tëàspòòn Onïòn Pòwdër
1/4 tëàspòòn Stònë Gròûnd Mûstàrd
pïnch òf Blàck Pëppër

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt yòûr òvën tò 375°F ànd lïnë à còòkïë shëët wïth pàrchmënt pàpër. Lày òût thë pëppërònïs ànd hàm ànd còòk ûntïl lïghtly crïsp, àbòût 5-10 mïnûtës. Wàtch clòsëly às thë hàm wïll mòst lïkëly bë dònë bëfòrë thë pëppërònï.

2. In à làrgë fryïng pàn òvër mëdïûm hëàt, còòk thë bàcòn ûntïl gòldën bròwn ànd ëàch sïdë, trànsfërrïng tò à pàpër tòwël lïnëd plàtë ànd blòttïng òff thë ëxcëss òïl whën còòkëd.

3. Add thë pëppërs ànd mûshròòms rïght ïntò thë skïllët wïth thë lëftòvër bàcòn fàt ànd còòk, stïrrïng frëqûëntly, ûntïl gòldën bròwn ànd tëndër, àbòût 10 mïnûtës.

4. Whïlë thë vëggïës còòk, hëàt à sëpàràtë làrgë fryïng pàn òn mëdïûm hïgh ànd còòk thë bëëf, brëàkïng ït ûp às ït còòks, ûntïl nò lòngër pïnk ïnsïdë, àbòût 10 mïnûtës. Dràïn òût thë ëxcëss fàt.

5. Stïr thë Itàlïàn sëàsònïng ànd sàlt ïntò thë bëëf ûntïl wëll mïxëd. Thën, stïr ïn ½ cûp òf thë tòmàtò sàûcë.

Read More this full recipes at Keto Low Carb Pizza Meal Prep Bowls

318 Comment

Rated 3/60 based on 60 Customer Reviews