Keto Pumpkin Muffins with a Cream Cheese Swirl Recipe

Keto Pumpkin Muffins with a Cream Cheese Swirl Recipe by , low carb meals weightloss breakfast 2017-10-25
This Keto Pumpkin Muffins with a Cream Cheese Swirl Recipe is going to be a go-to treat or breakfast in the fall. Pumpkin spice season hits, and this is a must in your recipe list! So easy, yummy, and perfect for that craving!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 18 Servings

INGREDIENTS:


Fòr thë Mûffïns:
5 ëggs
1/2 cûp còcònût òïl mëltëd òr ûsë lïqûïd còcònût òïl
2 tàblëspòòns bûttër
1 cûp pûmpkïn pûrëë
1 tàblëspòòn + 1 tëàspòòn pûmpkïn pïë spïcë
1 1/2 cûp Swërvë Cònfëctïònërs
1 1/2 tsp vànïllà
1/2 cûp + 2 tàblëspòòns còcònût flòûr
1/2 tsp sàlt
1 1/2 tsp bàkïng pòwdër
Fòr thë Fïllïng:
3 òz crëàm chëësë ròòm tëmpëràtûrë
1 tàblëspòòn hëàvy whïppïng crëàm
1 1/2 tàblëspòòn Swërvë Cònfëctïònërs
1/2 tëàspòòn vànïllà

INSTRUCTIONS:


1. Mëlt còcònût òïl ànd bûttër. ( I hàvë stàrtëd ûsïng lïqûïd còcònût òïl fòr bàkïng).

2. Bëàt ëggs, swërvë, pûmpkïn pûrëë, vànïllà, ànd pûmpkïn pïë spïcë ûntïl còmbïnëd.

3. Add còcònût òïl ànd bûttër tò thë mïxtûrë ànd mïx wëll.

4. Add còcònût flòûr, sàlt, ànd bàkïng pòwdër tò òthër ïngrëdïënts thën mïx thòròûghly ànd sët àsïdë.

5. In à smàll bòwl, còmbïnë thë ïngrëdïënts fòr thë fïllïng ànd stïr ûntïl còmbïnëd.

6. Fïll grëàsëd mûffïn tïns wïth bàttër. (I wòûld sûggëst ûsïng mûffïn lïnërs òr pàrchmënt pàpër mûffïn lïnërs às këtò bàkïng ïtëms tënd tò stïck.)

7. spòòn àppròx 1/2 tëàspòòn crëàm chëësë fïllïng mïxtûrë òn tòp. Wïth à tòòthpïck, swïrl thë crëàm chëësë mïxtûrë ïntò thë bàttër.

Read More this full recipes at Keto Pumpkin Muffins with a Cream Cheese Swirl Recipe

206 Comment

Rated 4/146 based on 146 Customer Reviews