Keto Recipe Pizza Stuffed Peppers

Keto Recipe Pizza Stuffed Peppers by , low carb recipes 2017-8-28
Just because you are following a Keto diet, doesn’t mean you can’t enjoy some of the flavors of your favorite foods. You just have to think about them in a new way. Take pizza for instance. With this low carb Keto Recipe Pizza Stuffed Peppers, you can enjoy the flavors of pizza while staying on program.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 bëll pëppërs; hàlvëd ànd sëëds rëmòvëd
1 lb gràss fëd gròûnd bëëf 85/15
1 càn Itàlïàn stylë dïcëd tòmàtòës òr 4 dïcëd frësh tòmàtòës
2 sprïgs frësh òrëgànò
1 tëàspòòn sàlt
2 tëàspòòns pëppër
1 tàblëspòòn gàrlïc
2 cûps mòzzàrëllà chëësë
16 pïëcës òf pëppërònï

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 400 dëgrëës F.

2. In à sàûtë pàn, àdd gròûnd bëëf, gàrlïc, sàlt, ànd pëppër. Còòk ûntïl bëëf ïs bròwnëd. Add ïn dïcëd tòmàtòës ànd òrëgànò. Stïr wëll.

3. Cût bëll pëppërs ïn hàlf ànd rëmòvë thë sëëds. Plàcë ïntò à bàkïng dïsh ànd fïll wïth gròûnd bëëf mïxtûrë.

Read More this full recipes at Keto Recipe Pizza Stuffed Peppers

863 Comment

Rated 5/64 based on 64 Customer Reviews