Loaded Cauliflower Casserole Recipe

Loaded Cauliflower Casserole Recipe by , low carb keto cauliflower recipes 2018-10-2
Cauliflower casserole is a great low carb dinner recipe that also works well as a side dish. You’re going to love our easy loaded cauliflower casserole recipe!

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


8 slïcës òf bàcòn, frïëd crïspy
1 làrgë hëàd càûlïflòwër, cût ïntò flòrëts
1/2 cûp sòûr crëàm
1/2 cûp màyònnàïsë
1 tàblëspòòn rànch sëàsònïng
¼ tëàspòòn blàck pëppër
1 cûp shrëddëd còlby & mòntërëy jàck chëësë
1 cûp shàrp chëddàr chëësë
6 tàblëspòòns chòppëd frësh chïvës, dïvïdëd

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 370 dëgrëës. Sprày à 11×7 (yòû càn àlsò ûsë 13×9) bàkïng dïsh wïth nòn-stïck còòkïng sprày.

2. Fry bàcòn ïn à làrgë skïllët ûntïl crïspy ànd crûmblë. Sët àsïdë.

3. Stëàm càûlïflòwër ûntïl tëndër, àbòût 15 tò 20 mïnûtës.

4. Còmbïnë yòûr sòûr crëàm, màyònnàïsë, rànch sëàsònïng, blàck pëppër ïn à làrgë bòwl. Add thë stëàmëd càûlïflòwër flòrëts, 1/2 òf thë bàcòn, 1 cûp shàrp chëddàr chëësë ànd 3 tàblëspòòns chïvës; mïx wëll. Trànsfër mïxtûrë tò thë prëpàrëd bàkïng dïsh ànd tòp wïth yòûr còlby & mòntërëy jàck chëësë ànd thë òthër hàlf òf thë bàcòn.

Read More this full recipes at Loaded Cauliflower Casserole Recipe

455 Comment

Rated 5/252 based on 252 Customer Reviews