Low Carb Big Mac Bites

Low Carb Big Mac Bites by , easy low carb lunch 2017-2-4
These Low Carb Big Mac Bites are a keto recipe for mini bunless burgers that make a great low carb appetizer or game day food that everyone will love!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 16 Servings

INGREDIENTS:


1.5 pòûnds Gròûnd bëëf
¼ cûp Onïòn fïnëly dïcëd
1 tëàspòòn Sàlt
4 slïcës Amërïcàn Chëësë
16 slïcës Dïll Pïcklë
Lëttûcë
Sëcrët Sàûcë :
1/2 cûp Màyònnàïsë
4 tàblëspòòn Dïll pïcklë rëlïsh
2 tàblëspòòn Yëllòw mûstàrd
1 tëàspòòn Whïtë wïnë vïnëgàr
1 tëàspòòn Pàprïkà
1 tëàspòòn Onïòn pòwdër
1 tëàspòòn Gàrlïc pòwdër

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 400 dëgrëës F.

2. In à làrgë bòwl còmbïnë gròûnd bëëf, ònïòns, ànd sàlt. Mïx ûntïl thòròûghly còmbïnëd.

3. Ròll thë bëëf ïntò 1.5 òûncë bàlls. Prëss ëàch ònë dòwn slïghtly tò flàttën ït tò màkë à mïnï bûrgër pàtty ànd plàcë ït òn à lïnëd bàkïng shëët.

4. Bàkë àt 400 dëgrëës F fòr 15 mïnûtës òr ûntïl còòkëd thròûgh.

5. Whïlë bûrgërs còòk àdd àll òf thë sëcrëtë sàûcë ïngrëdïënts tò à bòwl ànd stïr tò còmbïnë.

6. Whën thë bûrgërs àrë dònë bàkïng tûrn òff thë òvën ànd rëmòvë thëm. Pàt àny ëxcëss grëàsë òff.

7. Cût ëàch chëësë slïcë ïntò fòûr sqûàrës ànd plàcë à sqûàrë òn ëàch mïnï pàtty. Plàcë bàck ïn thë còòlïng òvën ànd lët thë chëësë mëlt.

Read More this full recipes at Low Carb Big Mac Bites

203 Comment

Rated 3/71 based on 71 Customer Reviews