Low Carb Keto Brownie Cheesecake

Low Carb Keto Brownie Cheesecake by , low carb deserts 2017-9-26
A creamy keto vanilla cheesecake filling atop a rich brownie crust. Two desserts in one! Low Carb and Gluten-Free.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 70 minutes
Total time: 90 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


Bròwnïë Bàsë:
1/2 cûp bûttër
2 òz ûnswëëtënëd chòcòlàtë chòppëd
1/2 cûp àlmònd flòûr
1/4 cûp còcòà pòwdër
pïnch sàlt
2 làrgë ëggs
3/4 cûp Swërvë Swëëtënër
1/4 tsp vànïllà ëxtràct
1/4 cûp wàlnûts òr pëcàns chòppëd
Chëësëcàkë Fïllïng:
1 lb crëàm chëësë sòftënëd
2 làrgë ëggs
1/2 cûp Swërvë Swëëtënër
1/4 cûp hëàvy crëàm
1/2 tsp vànïllà ëxtràct

INSTRUCTIONS:


1. Fòr thë bròwnïë bàsë:

2. Prëhëàt òvën tò 325F ànd bûttër à 9-ïnch sprïngfòrm pàn. (ïf yòûr sprïngfòrm pàn ïs prònë tò lëàkïng òïl, plàcë ït òn à còòkïë shëët)

3. In à mïcròwàvë sàfë bòwl òr glàss mëàsûrïng cûp, mëlt bûttër ànd chòcòlàtë tògëthër ïn thë mïcròwàvë ïn 30 sëcònd ïncrëmënts. Whïsk ûntïl smòòth. Altërnàtïvëly, yòû càn mëlt thëm tògëthër òvër lòw hëàt ïn à smàll sàûcëpàn.

4. In à smàll bòwl, whïsk tògëthër àlmònd flòûr, còcòà pòwdër ànd sàlt.

5. In à làrgë bòwl, bëàt ëggs, Swërvë ànd vànïllà ûntïl smòòth. Bëàt ïn àlmònd flòûr mïxtûrë, thën bûttër/chòcòlàtë mïxtûrë ûntïl smòòth. Stïr ïn nûts.

6. Sprëàd ëvënly òvër bòttòm òf prëpàrëd pàn. Bàkë 12 tò 18 mïnûtës ûntïl sët àròûnd ëdgës bût stïll sòft ïn thë cëntër. Lët còòl 15 tò 20 mïnûtës.

7. Fòr thë fïllïng:

8. Rëdûcë òvën tëmpëràtûrë tò 300F.

9. In à làrgë bòwl, bëàt crëàm chëësë ûntïl smòòth. Bëàt ïn ëggs, Swërvë, crëàm ànd vànïllà ûntïl wëll còmbïnëd.

10. Pòûr fïllïng òvër crûst ànd plàcë chëësëcàkë òn à làrgë còòkïë shëët. Bàkë ûntïl ëdgës àrë sët ànd cëntër jûst bàrëly jïgglës, 35 tò 45 mïnûtës. Rëmòvë fròm òvën ànd lët còòl.

Read More this full recipes at Low Carb Keto Brownie Cheesecake

223 Comment

Rated 4/12 based on 12 Customer Reviews