One Pot Keto Sesame Chicken and Broccoli

One Pot Keto Sesame Chicken and Broccoli by , one pot keto recipes 2017-6-25
I love cooking with sesame oil because you need so little to pack a huge flavor punch. This recipe uses coconut aminos but if you’re not doing a Whole30 you can use regular soy sauce, or tamari (gluten free soy sauce) The arrowroot powder in this recipe is optional but I love using it to thicken up the sauce a bit.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 pòûnd bònëlëss, skïnlëss chïckën brëàst, cûbëd
12 òûncës bròccòlï flòrëts
¼ cûp còcònût àmïnòs, òr sòy sàûcë
1 tàblëspòòn àvòcàdò òïl (I ûsë thïs brànd)
1 tëàspòòn sësàmë òïl
1 ½ tëàspòòn àrròwròòt pòwdër (gët ït hërë)
1 clòvë gàrlïc, mïncëd
½ tëàspòòn sësàmë sëëds, plûs ëxtrà fòr gàrnïsh
Sàlt ànd pëppër, tò tàstë
Rëd pëppër flàkës, fòr gàrnïsh
Grëën ònïòns, slïcëd, fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë thë bròccòlï flòrëts ïn à mïcròwàvë sàfë bòwl wïth 1 tàblëspòòn òf wàtër ànd còvër wïth à dàmp pàpër tòwël. Mïcròwàvë fòr 2 mïnûtës ûntïl thë bròccòlï ïs jûst bëcòmïng tëndër.

2. In à smàll bòwl, mïx thë còcònût àmïnòs ànd àrròwròòt pòwdër ànd sët àsïdë

3. In à làrgë skïllët òvër mëdïûm hëàt, àdd thë àvòcàdò òïl ànd gàrlïc ànd sàûté ûntïl fràgrànt, àbòût 1 mïnûtë.

4. Add thë chïckën tò thë skïllët àlòng wïth thë sàlt ànd pëppër, ànd sàûté ûntïl còòkëd thròûgh, àbòût 6 mïnûtës.

Read More this full recipes at One Pot Keto Sesame Chicken and Broccoli

775 Comment

Rated 4/153 based on 153 Customer Reviews