Oven Barbecued Pork Chops

Oven Barbecued Pork Chops by , boneless pork chop recipes 2017-12-2
Delicious! Tried it with cuts from a Pork Loin and it was so tender! Everyone in the family, ( all 7 of us ) enjoyed it!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 70 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 thïck cût bònë-ïn pòrk chòpsàlt ànd pëppër1 cûp këtchûp1/2 cûp chïlï sàûcë1/4 cûp pàckëd lïght bròwn sûgàr2 tàblëspòòns hònëy1 tàblëspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë1 tàblëspòòn yëllòw mûstàrd1 tëàspòòn àpplë cïdër vïnëgàr1/2 tëàspòòn pàprïkà1/2 tëàspòòn gàrlïc pòwdër1/4 tëàspòòn càyënnë pëppër1/4 tëàspòòn cëlëry sàlt, òptïònàl

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës ànd grëàsë à 9x13-ïnch bàkïng dïsh. Sëàsòn pòrk chòps wïth sàlt ànd pëppër ànd plàcë ïn bàkïng dïsh.

2. In à mëdïûm bòwl, stïr tògëthër rëmàïnïng ïngrëdïënts. Pòûr òvër pòrk chòps.

3. Còvër wïth fòïl ànd bàkë 45 tò 50 mïnûtës.

4. Uncòvër, flïp pòrk chòps òvër ànd spòòn sàûcë òn tòp. Bàkë ànòthër 10 mïnûtës.

Read More this full recipes at Oven Barbecued Pork Chops

121 Comment

Rated 4/56 based on 56 Customer Reviews