Peanut Butter Chocolate Layer Cake

Peanut Butter Chocolate Layer Cake by , cake recipes chocolate peanut butter 2017-3-15
This Peanut Butter Chocolate Layer Cake recipe is made with layers of moist chocolate cake, peanut butter frosting and chopped Reese’s! It’s rich, delicious and so fun!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 60 minutes
Total time: 75 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


CHOCOLATE CAKE :
1 3/4 cûps (228g) àll pûrpòsë flòûr
2 cûps (414g) sûgàr
3/4 cûp (85g) còcòà
2 1/4 tsp bàkïng sòdà
1/2 tsp bàkïng pòwdër
1 tsp sàlt
1 cûp (240ml) mïlk
1/2 cûp (120ml) vëgëtàblë òïl
1 1/2 tsp vànïllà ëxtràct
2 làrgë ëggs
1 cûp (240ml) hòt wàtër
PEANUT BUTTER FROSTING :
2 cûps (448g) sàltëd bûttër, ròòm tëmpëràtûrë
1 1/4 cûps (350g) pëànût bûttër
9 cûps (1035g) pòwdërëd sûgàr
6-7 tbsp (90-105ml) wàtër òr mïlk
6 rëësës, chòppëd
CHOCOLATE GANACHE AND TOPPING :
6 òz (1 cûp) sëmï-swëët chòcòlàtë chïps
1/2 cûp (120ml) hëàvy whïppïng crëàm
8 rëësës, cût ïn hàlf
Crûmblëd rëësës

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350°F (176°C) ànd prëpàrë thrëë 8 ïnch càkë pàns wïth nòn-stïck bàkïng sprày ànd pàrchmënt pàpër ïn thë bòttòm.

2. Add thë flòûr, sûgàr, còcòà, bàkïng sòdà, bàkïng pòwdër ànd sàlt tò à làrgë mïxër bòwl ànd còmbïnë. Sët àsïdë.

3. Add thë mïlk, vëgëtàblë òïl, vànïllà ëxtràct ànd ëggs tò à mëdïûm sïzëd bòwl ànd còmbïnë.

4. Add thë wët ïngrëdïënts tò thë dry ïngrëdïënts ànd bëàt ûntïl wëll còmbïnëd.

5. Slòwly àdd thë hòt wàtër tò thë bàttër ànd mïx òn lòw spëëd ûntïl wëll còmbïnëd. Scràpë dòwn thë sïdës òf thë bòwl às nëëdëd tò màkë sûrë ëvërythïng ïs wëll còmbïnëd.

6. Dïvïdë thë bàttër ëvënly bëtwëën thë prëpàrëd càkë pàns ànd bàkë fòr 22-25 mïnûtës, òr ûntïl à tòòthpïck còmës òût wïth à fëw mòïst crûmbs.

7. Rëmòvë càkës fròm òvën ànd àllòw tò còòl fòr 2-3 mïnûtës, thën rëmòvë tò à còòlïng ràck tò fïnïsh còòlïng.

8. Tò màkë thë fròstïng, còmbïnë thë bûttër ànd pëànût bûttër ïn à làrgë mïxër bòwl ànd mïx ûntïl wëll còmbïnëd.

Read More this full recipes at Peanut Butter Chocolate Layer Cake

697 Comment

Rated 5/62 based on 62 Customer Reviews