Philly Cheesesteak Stuffed Peppers

Philly Cheesesteak Stuffed Peppers by , low carb meal for dinner weightloss 2017-7-23
These low carb Philly Cheesesteak Stuffed Peppers are bell peppers filled with thinly sliced steak and topped with melted provolone. It’s an easy dinner recipe the whole family will enjoy.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


4 Grëën Pëppërs
1 tàblëspòòn Olïvë òïl
1 cûp Yëllòw ònïòn dïcëd
1 pòûnd Stëàk thïnly slïcëd
8 slïcës Pròvòlònë chëësë
Sàlt ànd Pëppër tò tàstë

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 400°F

2. Slïcë bëll pëppërs ïn hàlf fròm tòp tò bòttòm ànd rëmòvë sëëds ànd whïtë rïbs. Plàcë pëppërs cût sïdë ûp ïn à càssëròlë dïsh wïth àbòût 1/4 ïnch òf wàtër òn thë bòttòm. Còvër thë dïsh wïth fòïl ànd plàcë ïn thë hëàtïng òvën.

3. In à skïllët àdd 1 tàblëspòòn òf òlïvë òïl ànd òncë hëàtëd àdd dïcëd ònïòns còòkïng ûntïl trànslûcënt, àppròxïmàtëly 5 mïnûtës.

4. Add stëàk tò thë skïllët ànd còntïnûë tò còòk ûntïl stëàk ïs còòkëd thròûgh, àppròxïmàtëly 5 mïnûtës. Sàlt ànd pëppër tò tàstë

5. Rëmòvë thë pëppërs fròm thë òvën. Sprïnklë à lïttlë sàlt ïn ëàch pëppër ànd stûff ëàch wïth thë stëàk ànd ònïòn mïxtûrë.

Read More this full recipes at Philly Cheesesteak Stuffed Peppers

185 Comment

Rated 3/142 based on 142 Customer Reviews