Red Velvet Bundt Cake With Cinnamon Cream Cheese Glaze

Red Velvet Bundt Cake With Cinnamon Cream Cheese Glaze by , bundt cake recipes 2017-8-9
This Red Velvet Bundt Cake is covered with a thick and delicious Cinnamon Cream Cheese Glaze.

Prep Time: 35 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 75 minutes
Servings: 14 Servings

INGREDIENTS:


CAKE:
1 cûp (2 stïcks) ûnsàltëd bûttër, àt ròòm tëmpëràtûrë
1 3/4 cûps grànûlàtëd whïtë sûgàr
2 1/2 cûps càkë flòûr
1 1/4 tëàspòòns sàlt
2 làrgë ëggs
1 cûp bûttërmïlk
1 tëàspòòn vànïllà ëxtràct
1 tëàspòòn bàkïng sòdà
1 1/2 tëàspòòns whïtë vïnëgàr
1 1/2 tëàspòòns ûnswëëtënëd còcòà pòwdër
2 òûncës rëd fòòd còlòrïng
GLAZE:
2 cûps pòwdërëd sûgàr
1/2 cûp (4 òûncës) crëàm chëësë, àt ròòm tëmpëràtûrë
1/8 tò 1/4 tëàspòòn gròûnd cïnnàmòn
1 tò 2 tàblëspòòns mïlk, às nëëdëd- tò thïn-òût

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt thë òvën tò 350 dëgrëës F. Sprày à bûndt càkë pàn gënëròûsly wïth còòkïng sprày; thën dûst lïghtly wïth flòûr.

2. In à làrgë bòwl, ûsë àn ëlëctrïc mïxër tò còmbïnë thë bûttër ànd sûgàr; sët àsïdë. Sïft tògëthër flòûr ànd sàlt; sët àsïdë. In à sëpàràtë bòwl, whïsk tògëthër thë ëggs, bûttërmïlk, vànïllà, bàkïng sòdà ànd vïnëgàr. Altërnàtë àddïng thë flòûr mïxtûrë ànd bûttërmïlk mïxtûrë tò thë bûttër mïxtûrë. Mïx wëll àftër ëàch àddïtïòn. In à smàll bòwl, mïx thë rëd fòòd còlòrïng ànd còcòà pòwdër; àdd tò thë càkë bàttër ànd mïx jûst ûntïl còmbïnëd.

3. Pòûr thë bàttër ïntò thë prëpàrëd bûndt pàn ànd bàkë fòr 35 tò 45 mïnûtës, òr ûntïl à tòòthpïck còmës òût clëàn. Thë bàkïng tïmë wïll vàry bàsëd òn thë sïzë òf yòûr pàn. Allòw tò còòl fòr àbòût 30 mïnûtës bëfòrë tûrnïng thë bûndt pàn òvër òntò à ràck tò rëmòvë fròm thë pàn. Lët còòl còmplëtëly bëfòrë àddïng thë glàzë.

Read More this full recipes at Red Velvet Bundt Cake With Cinnamon Cream Cheese Glaze

745 Comment

Rated 4/146 based on 146 Customer Reviews