Slow Cooker Balsamic Brussels Sprouts

Slow Cooker Balsamic Brussels Sprouts by , crockpot recipes vegetables 2018-5-7
Super Easy Slow Cooker Balsamic Brussels Sprouts. The perfect side dish for Thanksgiving!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 pòûnds brûssëls spròûts, rïnsëd ànd hàlvëd
2 tàblëspòòns òlïvë òïl
sàlt ànd pëppër
tòàstëd pïnënûts fòr sërvïng, ïf dësïrëd
pàrmësàn chëësë fòr sërvïng, ïf dësïrëd
Bàlsàmïc Rëdûctïòn
½ cûp bàlsàmïc vïnëgàr
1-2 tàblëspòòns lïght bròwn sûgàr

INSTRUCTIONS:


1. Add brûssëls spròûts ànd òlïvë òïl tò à slòw còòkër. Sprïnklë wïth sàlt ànd pëppër tò tàstë.

2. Còvër ànd còòk òn lòw fòr 3-4 hòûrs òr òn hïgh fòr 1-2 hòûrs òr ûntïl tëndër.

3. Whïlë thë brûssëls spròûts àrë còòkïng màkë thë bàlsàmïc rëdûctïòn. (I màkë ït àbòût 30 mïnûtës bëfòrë thë brûssëls spròûts àrë dònë)

Read More this full recipes at Slow Cooker Balsamic Brussels Sprouts

573 Comment

Rated 5/131 based on 131 Customer Reviews