Slow Cooker Balsamic Glazed Roast Beef

Slow Cooker Balsamic Glazed Roast Beef by , beef slow cooker 2017-10-8
Moist and fall apart tender roast beef in a tasty balsamic glaze that is so easy to make in the slow cooker!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 510 minutes
Total time: 520 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 tàblëspòòn òïl
3 pòûnds Ontàrïò Còrn Fëd Bëëf ròàst sûch às chûck, ròûnd, brïskët
1 làrgë ònïòn, slïcëd
4 clòvës gàrlïc, chòppëd
1/2 tëàspòòn rëd pëppër flàkës
1 cûp bëëf bròth
1/2 cûp bàlsàmïc vïnëgàr
2 tàblëspòòns sòy sàûcë (òr tàmàrï)
2 tàblëspòòns bròwn sûgàr
1 tàblëspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 pòûnd bàby càrròts (òptïònàl)
1 pòûnd mïnï pòtàtòës òr dïcëd pòtàtòës (òptïònàl)
2 tàblëspòòns còrnstàrch + 2 tàblëspòòns wàtër

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt thë òïl ïn à làrgë pàn òvër mëdïûm-hïgh hëàt, àdd thë bëëf ànd bròwn òn àll sïdës, àbòût 20 mïnûtës ànd sët àsïdë.

2. Add thë ònïòns ànd còòk ûntïl tëndër, àbòût 2-3 mïnûtës, bëfòrë àddïng thë gàrlïc ànd rëd pëppër flàkës ànd còòkïng ûntïl fràgrànt, àbòût à mïnûtë.

3. Plàcë thë bëëf, ònïòns, bròth, bàlsàmïc vïnëgàr, sòy sàûcë, bròwn sûgàr, Wòrcëstërshïrë sàûcë, càrròts ànd pòtàtòës ïn à slòw còòkër, còvër ànd còòk òn lòw fòr 8-10 hòûrs òr òn hïgh fòr 3-5 hòûrs. (Thë bëëf wïll bë fàllïng àpàrt tëndër whën dònë!)

Read More this full recipes at Slow Cooker Balsamic Glazed Roast Beef

348 Comment

Rated 4/122 based on 122 Customer Reviews