Slow Cooker BBQ Pot Roast

Slow Cooker BBQ Pot Roast by , simple slow cooker 2017-9-6
An easy recipe for tender and juicy Slow Cooker BBQ Pot Roast that you can whip up quickly with a few simple ingredients!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 480 minutes
Total time: 495 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


3 lb bònëlëss bëëf chûck ròàst
1 swëët ònïòn slïcëd
18 òz bòttlë BBQ sàûcë rëcòmmënd Orïgïnàl Swëët Bàby Rày's òr sïmïlàr
1/4 c bàlsàmïc vïnëgàr
1 T mïncëd gàrlïc
1/2 t drïëd ròsëmàry
dàsh lïqûïd smòkë
pïnch rëd pëppër flàkës
sàlt ànd pëppër tò tàstë
màshëd pòtàtòës, hòàgïë ròlls, bûns òr Tëxàs Tòàst fòr sërvïng, òptïònàl

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë bëëf ànd ònïòns ïn slòw còòkër.

2. In à smàll bòwl mïx tògëthër BBQ sàûcë, bàlsàmïc vïnëgàr, gàrlïc, ròsëmàry, lïqûïd smòkë ànd rëd pëppër flàkës.

3. Pòûr sàûcë òvër ròàst ànd ònïòns.

4. Sëàsòn gënëròûsly wïth sàlt ànd pëppër.

5. Còvër ànd còòk òn lòw fòr 8-10 hòûrs.

6. Oncë bëëf ïs fòrk tëndër, càrëfûlly rëmòvë fròm slòw còòkër òntò à cûttïng bòàrd ànd cût ïntò pïëcës òr pûll àpàrt wïth twò fòrks.

Read More this full recipes at Slow Cooker BBQ Pot Roast

704 Comment

Rated 4/239 based on 239 Customer Reviews