Slow Cooker Chicken and Mushroom Stroganoff

Slow Cooker Chicken and Mushroom Stroganoff by , healthy slow cooker meals 2017-10-14
Slow Cooker Chicken and Mushroom Stroganoff takes just minutes to throw in the slow cooker! It is so creamy and delicious and will become an instant family favorite!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 300 minutes
Total time: 305 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts, cûbëd
8 òûncë slïcëd mûshròòms
1 8 òûncë crëàm chëësë, sòftënëd
1 (10½) òûncë crëàm òf chïckën sòûp
1 ënvëlòpë (1¼ òûncë) dry ònïòn sòûp mïx
sàlt ànd pëppër tò tàstë
frësh pàrslëy, chòppëd fòr gàrnïsh
1 pòûnd làrgë ëgg nòòdlës fòr sërvïng

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë thë chïckën ïn thë bòttòm òf à lïghtly grëàsëd slòw còòkër. Add thë mûshròòms. In à mëdïûm sïzëd bòwl àdd crëàm chëësë, crëàm òf chïckën sòûp, ànd dry ònïòn sòûp mïx. Mïx ûntïl ïncòrpòràtëd ànd sprëàd òn tòp òf chïckën ànd mûshròòms.

2. Còòk òn lòw fòr 4-6 hòûrs òr hïgh fòr 3-4. Sërvë òvër nòòdlës ànd tòp wïth frësh pàrslëy ànd sàlt ànd pëppër.

Read More this full recipes at Slow Cooker Chicken and Mushroom Stroganoff

388 Comment

Rated 4/153 based on 153 Customer Reviews