Slow Cooker Chicken Broccoli and Rice Casserole

Slow Cooker Chicken Broccoli and Rice Casserole by , meals slow cooker 2018-5-26
Enjoy this slow cooker chicken broccoli and rice casserole recipe on your dairy free diet. It takes just minutes to prep in your crock pot so it's easy to add to your weekly crockpot chicken meal plan for easy weeknight meals. Casserole Recipes | Crock pot Recipes | Crockpot Chicken Recipes | Crockpot Meal Plan | Dairy Free Recipes with Chicken | Crockpot Casseroles

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 150 minutes
Total time: 160 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 cûps Jàsmïnë rïcë
1 1/2 cûps còcònût mïlk
1 1/4 cûps chïckën bròth òr stòck
1 lïmë fòr jûïcë ànd zëst
1 tsp gàrlïc pòwdër
2 cûps bròccòlï chòppëd, bïtë sïzë
2-3 grëën ònïòns slïcëd
2 lbs bònëlëss skïnlëss chïckën brëàst cût ïntò 1-ïnch pïëcës
sàlt ànd pëppër tò tàstë
Olïvë òr Còcònût òïl sprày

INSTRUCTIONS:


1. Rëcïpë Prëp Instrûctïòns

2. In à stràïnër, rïnsë Jàsmïnë rïcë sëvëràl tïmës ànd lët dràïn whïlë prëpàrïng thë òthër ïngrëdïënts.

3. Jûïcë ànd zëst 1 lïmë.

4. Chòp 2 cûps òf bròccòlï ànd slïcë grëën ònïòns.

5. Cût chïckën brëàsts ïntò 1-ïnch pïëcës. Thën sàlt ànd pëppër tò tàstë.

6. Sprày thë ïnsïdë (bòttòm ànd sïdës) òf thë Cròckpòt tò prëvënt stïckïng.

7. Cròckpòt Còòkïng Instrûctïòns

8. Plàcë thë rïnsëd rïcë ïntò yòûr Cròckpòt ànd còvër wïth thë còcònût mïlk ànd chïckën stòck.

9. Add hàlf òf thë lïmë jûïcë, thë gàrlïc pòwdër ànd hàlf òf thë chòppëd grëën ònïòn.

10. Làyër thë bròccòlï òn tòp òf thë rïcë ànd lïqûïd.

11. Làyër thë chïckën slïcës òn tòp òf thë bròccòlï.

Read More this full recipes at Slow Cooker Chicken Broccoli and Rice Casserole

556 Comment

Rated 3/108 based on 108 Customer Reviews