Slow Cooker Chicken & Chorizo Stew

Slow Cooker Chicken & Chorizo Stew by , Slow Cooker Chicken 2018-3-25
Chicken and chorizo in a rich tomato sauce with a subtle warmth, this Slow Cooker Chicken & Chorizo Stew is perfect for a cold winter night served with rice or tortillas and salad and a dollop of soured cream.

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 270 minutes
Total time: 295 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


100 g chòrïzò
3 pëppërs slïcëd
400g tïn chòppëd tòmàtòës
3 gàrlïc clòvës mïncëd
1 tbsp tòmàtò pûrëë
500 g chïckën thïghs dëbònëd ànd skïnlëss
1 tbsp òrëgànò
1 tsp pàprïkà
1 tsp ànchò chïlë flàkës
½ tsp chïpòtlë chïlë pòwdër
½ tsp gàrlïc pòwdër
1 tsp sëà sàlt
¼ tsp blàck pëppër
300 ml wàtër
1 tbsp còrnflòûr mïxëd wïth 2 tbsp wàtër

INSTRUCTIONS:


1. Rëmòvë thë 'skïn' fròm thë chòrïzò ànd fry ëïthër ïn à dry pàn òr ïn yòûr slòw còòkër bàsïn òn thë hòb (yòû’ll knòw ïf yòûr slòw còòkër hàs thïs fûnctïòn). Yòû jûst wànt thë chòrïzò tò gët slïghtly bròwnëd ànd rëlëàsë ïts òïl

2. Add thë slïcëd pëppërs tò yòûr slòw còòkër àlòng wïth thë tïnnëd tòmàtòës, tòmàtò pûrëë, gàrlïc ànd wàtër ànd stïr ëvërythïng tògëthër

Read More this full recipes at Slow Cooker Chicken & Chorizo Stew

476 Comment

Rated 5/227 based on 227 Customer Reviews