Slow Cooker Chicken Noodle Soup

Slow Cooker Chicken Noodle Soup by , slow cooker chicken breasts 2018-8-2
Need a hot soup that warms the soul and is the perfect remedy when under the weather? Make our Slow Cooker Chicken Noodle Soup. Made with carrots, celery, onion, chicken breast, and wholesome spices, this chicken noodle soup crock pot recipe is perfect for any palate.

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 270 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


4 mëdïûm càrròts, fïnëly dïcëd (1.5 cûps)
4 làrgë cëlëry stàlks, fïnëly dïcëd (1 cûp)
3 clòvës gàrlïc, mïncëd (2 hëàpïng tàblëspòòns)
1/2 mëdïûm yëllòw ònïòn, fïnëly dïcëd
1.5 lbs. bònëlëss, skïnlëss chïckën brëàst
2 tàblëspòòns Itàlïàn sëàsònïng
6 sprïgs òf thymë
6 sprïgs òf ròsëmàry
1 tàblëspòòn Frànks hòt sàûcë (òr whïtë vïnëgàr)
8 cûps chïckën bròth
1/4 tëàspòòn sàlt
3 cûps ëgg nòòdlës*
òptïònàl: frësh pàrslëy fòr tòppïng

INSTRUCTIONS:


1. Bëgïn by crëàtïng àn hërb bûndlë by tyïng à pïëcë òf strïng àròûnd yòûr frësh thymë ànd ròsëmàry.

2. Thën, plàcë àll ràw ïngrëdïënts (mïnûs thë ëgg nòòdlës) ïnsïdë òf yòûr cròckpòt ànd stïr. Màkë sûrë yòûr chïckën brëàsts àrë fûlly sûbmërgëd ïn lïqûïd.

3. Sët cròckpòt tò hïgh ànd còòk fòr 3-4 hòûrs OR lòw ànd còòk fòr 6-8 hòûrs.

4. Oncë yòûr chïckën ïs tëndër ànd fûlly còòkëd, rëmòvë ànd slïcë ïntò smàll chûnks. Pût bàck ïntò sòûp ànd mïx.

Read More this full recipes at Slow Cooker Chicken Noodle Soup

536 Comment

Rated 5/64 based on 64 Customer Reviews