Slow Cooker General Tso’s Chicken

Slow Cooker General Tso’s Chicken by , Slow Cooker Recipes 2018-4-20
Super Easy Slow Cooker General Tso’s Chicken. Way better (and healthier) than takeout!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 195 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


3 chïckën brëàsts, cût ïntò bïtë sïzëd pïëcës
¼ cûp còrnstàrch
2 tàblëspòòns vëgëtàblë òïl
1 cûp hòïsïn sàûcë
4 tàblëspòòns rïcë wïnë vïnëgàr
4 tàblëspòòns lïght bròwn sûgàr
2 tëàspòòns sësàmë òïl
grëën ònïòns fòr sërvïng, ïf dësïrëd
sësàmë sëëds fòr sërvïng, ïf dësïrëd

INSTRUCTIONS:


1. Add chïckën ànd còrnstàrch tò à làrgë zïplòck bàg. Tòss tò còàt thë chïckën wïth thë còrnstàrch.

2. Hëàt òïl ïn à làrgë skïllët òr wòk.

3. Sàûtë chïckën ûntïl gòldën bròwn òn bòth sïdës àbòût 2 mïnûtës òn ëàch sïdë. (Nòtë thë chïckën wïll nòt bë fûlly còòkëd ànd thàt ïs òk)

4. Add thë chïckën tò thë slòw còòkër.

5. Add hòïsïn sàûcë, vïnëgàr, sûgàr ànd sësàmë òïl tò à mëdïûm bòwl ànd whïsk ûntïl còmbïnëd.

Read More this full recipes at Slow Cooker General Tso’s Chicken

642 Comment

Rated 4/224 based on 224 Customer Reviews