Slow Cooker Kielbasa and Barbecue Beans

Slow Cooker Kielbasa and Barbecue Beans by , kielbasa slow cooker 2017-7-12
Slow Cooker Kielbasa and Barbecue Beans is the perfect chilly day recipe! Made with three different beans, molasses, bacon, and kielbasa - it's pure comfort food!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 370 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


2 15 òz càns blàck bëàns , dràïnëd ànd rïnsëd
2 15.8 òz Grëàt Nòrthërn bëàns , dràïnëd ànd rïnsëd
1 15.25 òz càn kïdnëy bëàns , dràïnëd ànd rïnsëd
1 ònïòn , dïcëd
1/2 cûp bàrbëcûë sàûcë
3/4 cûp këtchûp
1 tbsp Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 tbsp mûstàrd
1 tsp chïlï pòwdër
1 tbsp àpplë cïdër vïnëgàr
1/2 cûp màplë syrûp
1/4 cûp mòlàssës
1 14.5 òz càn chïckën bròth
1/2 lb bàcòn , còòkëd, cût ïntò bïtë sïzë pïëcës
2 lbs Kïëlbàsà , cût ïntò bïtë sïzë pïëcës

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë slòw còòkër, àdd àll òf thë ïngrëdïënts ëxcëpt fòr thë kïëlbàsà ànd stïr gëntly tò còmbïnë.

2. Plàcë thë kïëlbàsà òn tòp ànd còvër wïth thë lïd.

Read More this full recipes at Slow Cooker Kielbasa and Barbecue Beans

722 Comment

Rated 3/164 based on 164 Customer Reviews