Slow Cooker Lasagna

Slow Cooker Lasagna by , Slow Cooker Lasagna 2017-10-15
Lasagna just got so much easier with this Slow Cooker Lasagna! Layer everything in the crockpot--even UN-COOKED noodles!

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 265 minutes
Servings: 7 Servings

INGREDIENTS:


1/2 pòûnd gròûnd bëëf
1/2 pòûnd gròûnd Itàlïàn sàûsàgë (I ûsë hòt)
1 1/2 tëàspòòns sàlt
1/2 tëàspòòn frëshly gròûnd blàck pëppër
1 làrgë ònïòn , chòppëd*
1 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng
2 Tàblëspòòns drïëd pàrslëy flàkës
2 tëàspòòns gàrlïc pòwdër
2 Tàblëspòòns Wòrcëstërshïrë sàûcës
6 òûncë càn tòmàtò pàstë
29 òûncës tòmàtò sàûcë
2 Tàblëspòòns grànûlàtëd sûgàr
1 1/4 cûps wàtër
8 òûncës làsàgnà nòòdlës , ûncòòkëd
4 cûps shrëddëd mòzzàrëllà chëësë
1 1/2 cûps còttàgë chëësë
1/2 cûp frëshly gràtëd pàrmësàn chëësë

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë skïllët òvër mëdïûm hëàt bròwn thë gròûnd bëëf, Itàlïàn sàûsàgë ànd ònïòn.

2. Add sàlt, pëppër, Itàlïàn sëàsònïng, pàrslëy, gàrlïc pòwdër, Wòrcëstërshïrë sàûcë, tòmàtò pàstë, tòmàtò sàûcë, sûgàr, ànd wàtër. Stïr ànd sïmmër 15-20 mïnûtës. (Yòû còûld màkë thë sàûcë ïn àdvàncë!)

3. Sprëàd à fòûrth òf thë mëàt sàûcë ïntò thë bòttòm òf yòûr slòw còòkër. Arràngë à thïrd òf thë nòòdlës òvër thë sàûcë (brëàk thë nòòdlës tò fït, ïf nëcëssàry).

4. Còmbïnë thë mòzzàrëllà, còttàgë chëësë ànd pàrmësàn chëësë; spòòn à thïrd òf thë mïxtûrë òvër nòòdlës. Rëpëàt làyërs twïcë.

Read More this full recipes at Slow Cooker Lasagna

757 Comment

Rated 4/150 based on 150 Customer Reviews