Slow Cooker One Pan Mexican Quinoa Casserole

Slow Cooker One Pan Mexican Quinoa Casserole by , quinoa slow cooker 2018-12-22
This vegan One Pan Mexican Quinoa Casserole is SO easy, and made in the crock pot. It’s healthy, loaded with flavor and perfect for a weeknight dinner!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 185 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 cûp Qûïnòà, Uncòòkëd
1 cûp Fròzën Còrn
2/3 cûp Rëdûcëd Sòdïûm Chïckpëàs, Dràïnëd ànd rïnsëd
1/2 cûp Blàck Bëàns, Dràïnëd ànd rïnsëd
1 cûp Rëd Pëppër, Chòppëd, àbòût 1 làrgë pëppër
1 cûp Ròmà Tòmàtò, Chòppëd, àbòût 2 tòmàtòës
1/2 cûp Onïòn, Ròûghly chòppëd, àbòût 1/2 làrgë ònïòn
1/2 tàblëspòòn Cûmïn
1 tàblëspòòn Gàrlïc, Mïncëd
1/4 tëàspòòn Sàlt
pïnch òf Blàck Pëppër
1-1 1/2 tàblëspòòns sàûcë fròm à càn òf chïpòtlë pëppërs ïn àdòbò sàûcë
2 cûps Rëdûcëd Sòdïûm Vëgëtàblë Bròth
Shrëddëd Chëddàr Chëësë, Fòr gàrnïsh
Frësh Cïlàntrò, Fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Sprày yòûr slòw còòkër wïth còòkïng sprày ànd plàcë thë ûncòòkëd qûïnòà, còrn, chïckpëàs, blàck bëàns, rëd pëppër, tòmàtò, ònïòn cûmïn pòwdër, gàrlïc, sàlt, pëppër ànd àdòbë sàûcë ïnsïdë, stïrrïng ûntïl wëll còmbïnëd.

2. Pòûr ïn ïn thë vëgëtàblë bròth, stïr wëll, ànd còvër thë pòt. Còòk òn hïgh fòr 3-4 hòûrs. Mïnë wàs përfëct àt 3 hòûrs, sò chëck ït ànd màkë sûrë thë qûïnòà ïsn’t bûrnïng.

Read More this full recipes at Slow Cooker One Pan Mexican Quinoa Casserole

370 Comment

Rated 3/19 based on 19 Customer Reviews