Slow Cooker Pineapple Pulled Pork Tacos

Slow Cooker Pineapple Pulled Pork Tacos by , pulled slow cooker 2018-2-8
Slow cooker pineapple pulled pork recipe that can be served in tacos or on a bun for a burger. As a bonus, it is served with a delicious, homemade pineapple BBQ sauce!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 375 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2.5 lbs. pòrk tëndërlòïn
28 òz. cànnëd pïnëàpplë chûnks wïth jûïcë
¼ cûp sòy sàûcë , glûtën frëë
2 Tbsp. àprïcòt prësërvës
½ tsp. gàrlïc pòwdër
½ tsp. pëppër
Pïnëàpplë BBQ Sàûcë:
¾ cûp këtchûp
¾ cûp rësërvëd pïnëàpplë chûnks
3 Tbsp. àprïcòt prësërvës
3 Tbsp. còcònût sûgàr òr bròwn sûgàr
1 Tbsp. whïtë wïnë vïnëgàr
2 Tbsp. lïmë jûïcë
Extràs:
16 còrn tòrtïllàs
Cïlàntrò òptïònàl
8 òz. gòàt chëësë òptïònàl
Grëën ònïòns òptïònàl
Sëë thïs rëcïpë ïn Mëàl Plàn #7

INSTRUCTIONS:


1. Plàcë pòrk tëndërlòïns n à làrgë cròckpòt.

2. Còmbïnë pïnëàpplë jûïcë fròm càn, sòy sàûcë, prësërvës, gàrlïc pòwdër ànd pëppër ïn à mëdïûm-sïzëd bòwl ànd whïsk tò còmbïnë. Pòûr òvër pòrk tëndërlòïns ànd àdd àll bût ¾ cûp pïnëàpplë chûnks. Yòû wïll rësërvë thësë pïnëàpplës fòr thë pïnëàpplë sàûcë.

3. Sët slòw còòkër tò Lòw fòr 6-8 hòûrs.

4. Dûrïng thë làst 30 mïnûtës shrëd pòrk ànd lët còòk fòr thë rëmàïnïng tïmë.

5. Fòr thë Pïnëàpplë BBQ Sàûcë:

6. Còmbïnë àll ïngrëdïënts ïn à fòòd pròcëssòr òr blëndër ànd pûrëë ûntïl smòòth.

7. If yòû lïkë yòûr BBQ sàûcë hòt, hëàt ït ûp ïn à smàll sàûcëpàn bëfòrë sërvïng.

Read More this full recipes at Slow Cooker Pineapple Pulled Pork Tacos

334 Comment

Rated 5/242 based on 242 Customer Reviews