Slow Cooker Sticky Garlic Sesame Meatballs

Slow Cooker Sticky Garlic Sesame Meatballs by , appetizers slow cooker 2017-12-25
Saucy Garlic Sesame Meatballs in a flavorful Asian sauce. This homemade recipe is a family favorite and it's easy to make for dinner or to serve for a party.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 85 Servings

INGREDIENTS:


Fòr thë Mëàtbàlls:
4 pòûnds gròûnd bëëf
3 làrgë ëggs
1 làrgë whïtë ònïòns, fïnëly chòppëd
7 clòvës gàrlïc, mïncëd
2 1/2 tëàspòòns sòy sàûcë
2 tëàspòòns Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 tëàspòòn gròûnd blàck pëppër
1 1/2 tëàspòòns sàlt
2 tëàspòòns gròûnd yëllòw mûstàrd pòwdër
1 tëàspòòn pàprïkà
3/4 tëàspòòn gròûnd gïngër
1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1 tëàspòòn ònïòn pòwdër
3/4 tëàspòòn rëd pëppër flàkës ( lëss fòr lëss spïcy )
1/2 cûp gràtëd Pàrmësàn chëësë
1/2 cûp plàïn brëàdcrûmbs
Gàrlïc Sësàmë Sàûcë :
1 tàblëspòòn còrnstàrch
1 tàblëspòòn còld wàtër
1/2 cûp sòy sàûcë ( mày ûsë lòw-sòdïûm ïf dësïrëd )
1/2 cûp + 2 tàblëspòòns hònëy
4 tàblëspòòns këtchûp
1 tëàspòòn sësàmë òïl
2 1/2 tëàspòòns rïcë vïnëgàr
1/2 tëàspòòn gròûnd gïngër
1/2 tëàspòòn rëd pëppër flàkës
5 gàrlïc clòvës, mïncëd
1/4 tëàspòòn blàck pëppër
2 1/2 tëàspòòns grànûlàtëd sûgàr
1 bûnch grëën ònïòns, chòppëd
1 tàblëspòòn sësàmë sëëds
8-10 sërvïngs còòkëd rïcë ( sërvë wïth )

INSTRUCTIONS:


1. Prëpàrë à bàkïng shëët wïth pàrchmënt pàpër. Prëhëàt òvën tò 400 dëgrëës F.

2. Chòp ònïòns ànd gàrlïc. I ûsëd à fòòd pròcëssòr tò chòp thëm fïnëly.

3. In à làrgë bòwl, whïsk ëggs. Add gàrlïc ànd ònïòns. Add mëàtbàll sëàsònïng ( nòt sàûcë ïngrëdïënts ).

4. Stïr ïn brëàd crûmbs ànd pàrmësàn chëësë. Whïsk tò còmbïnë ëgg/sëàsònïng mïxtûrë wëll.

5. Add ïn gròûnd bëëf. Usïng yòûr hànds, wòrk thë gròûnd bëëf ïntò thë wët mïxtûrë, còàtïng ëvërythïng wëll.

6. Fòrm ëvën sïzë mëàtbàlls wïth à còòkïë scòòp thën plàcë òn prëpàrëd bàkïng shëët clòsë tògëthër, bût nòt tòûchïng ëàch òthër.

7. Bàkë mëàtbàlls fòr 35 mïnûtës. thën trànsfër tò còòlïng ràck whïlë bàkïng thë rëst.

8. Tò màkë thë sàûcë, whïsk tògëthër 1 tàblëspòòn còrnstàrch ànd 1 tàblëspòòn còld wàtër. Add sàûcë ïngrëdïënts; sòy sàûcë, hònëy, këtchûp, sësàmë òïl, rïcë vïnëgàr, gïngër rëd pëppër flàkës, blàck pëppër, ànd sûgàr thën whïsk wëll tò còmbïnë.

9. Add mëàtbàlls tò slòw còòkër. Pòûr sàûcë òvër mëàtbàlls.

Read More this full recipes at Slow Cooker Sticky Garlic Sesame Meatballs

339 Comment

Rated 5/257 based on 257 Customer Reviews