Slow Cooker Turkey Chili

Slow Cooker Turkey Chili by , turkey slow cooker 2018-12-13
This slow cooker turkey chili is a hearty and easy meal that will get rave reviews!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 375 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tëàspòòns òlïvë òïl
2 lbs gròûnd tûrkëy 93% lëàn
1 ònïòn fïnëly dïcëd
1 tëàspòòn mïncëd gàrlïc
1 28 òûncë càn dïcëd tòmàtòës
3 8 òûncë càns tòmàtò sàûcë
3/4 cûp chïckën bròth
2 tàblëspòòns chïlï pòwdër
2 tëàspòòns cûmïn
2 tëàspòòns smòkëd pàprïkà
2 tëàspòòns còcòà pòwdër
1 tëàspòòn sûgàr
1 1/2 tëàspòòns sàlt dïvïdëd ûsë
1/2 tëàspòòn pëppër
2 15 òûncë càns kïdnëy bëàns dràïnëd ànd rïnsëd

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt thë òlïvë òïl ïn à làrgë pàn òvër mëdïûm hïgh hëàt. Add thë tûrkëy ànd sëàsòn wïth 1 tëàspòòn sàlt ànd 1/2 tëàspòòn pëppër. Còòk, brëàkïng ûp thë mëàt wïth à spòòn, ûntïl tûrkëy ïs bròwnëd ànd còòkëd thròûgh.

2. Plàcë thë tûrkëy ïn thë slòw còòkër àlòng wïth thë ònïòn, gàrlïc, tòmàtòës, tòmàtò sàûcë, chïckën bròth, chïlï pòwdër, cûmïn, smòkëd pàprïkà, còcòà pòwdër, sûgàr ànd rëmàïnïng 1/2 tëàspòòn sàlt.

Read More this full recipes at Slow Cooker Turkey Chili

619 Comment

Rated 4/235 based on 235 Customer Reviews