Slow Cooker Vegetable Bean Soup

Slow Cooker Vegetable Bean Soup by , vegan slow cooker 2017-9-3
Another favorite white bean would work well here too. The soaking step speeds up the cooking process, but if you forget, don’t fret.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 370 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1lb. drïëd Grëàt Nòrthërn bëàns, sòàkëd òvërnïght ïf pòssïblë, dràïnëd & rïnsëd*
3 càrròts, dïcëd (àbòût 1 1/2 cûps)
2 stàlks cëlëry, dïcëd (àbòût 1 cûp)
1 ònïòn, dïcëd (àbòût 1 1/2 cûps)
3 clòvës gàrlïc, mïncëd
1/2 tsp sàgë, sûch às Spròûts Orgànïc drïëd sàgë
4c vëgëtàblë bròth
2c wàtër
sàlt ànd pëppër tò tàstë

INSTRUCTIONS:


1. Sòàk bëàns ïn wàtër àt lëàst 4-12 hòûrs, òr òvërnïght (sëë nòtës fòr à dëtàïlëd ëxplànàtïòn òf hòw tò dò thïs.) Dràïn ànd rïnsë bëàns ïn à còlàndër.

2. Plàcë sòàkëd bëàns, càrròts, cëlëry, ònïòn, gàrlïc, ànd sàgë ïn thë slòw còòkër.

3. Còvër wïth bròth ànd wàtër.

4. Còvër wïth lïd ànd còòk òn HIGH fòr àbòût 6-8 hòûrs (thë bëàns wïll bë tëndër àftër 3-4 hòûrs ïf yòû’vë sòàkëd thëm bëfòrëhànd, bût thë lòngër ït còòks, thë crëàmïër thë sòûp gëts).

Read More this full recipes at Slow Cooker Vegetable Bean Soup

225 Comment

Rated 3/53 based on 53 Customer Reviews