The Best Simple Two Way Shortbread Cookies

The Best Simple Two Way Shortbread Cookies by , shortbread cookie recipe 2017-6-6
The Best Simple Two Way Shortbread Cookies, the ultimate melt in your mouth cookie. Traditional or brown sugar. Your new Christmas Shortbread recipe.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 30 Servings

INGREDIENTS:


MY MOM'S SHORTBREAD
1 cûp bûttër sòftënëd
1/2 cûp ïcïng / pòwdërëd sûgàr
1/2 cûp còrn stàrch
pïnch sàlt
2 cûps flòûr
MY FRIEND'S SHORTBREAD
1 cûp bûttër sòftënëd
1/2 cûp bròwn sûgàr
2 1/2 cûps flòûr

INSTRUCTIONS:


1. Prë-hëàt òvën tò 325° (160 cëlsïûs).

2. MY MOM'S SHORTBREAD

3. Bëàt bûttër ûntïl crëàmy. Sïft ïcïng sûgàr, còrn stàrch, sàlt ànd flòûr 4 tïmës (I knòw, bût ït ïs wòrth ït) àdd tò crëàmëd bûttër à lïttlë àt à tïmë ànd wòrk ïn wïth à wòòdën spòòn às lòng às pòssïblë, thën mòvë tò à lïghtly flòûrëd flàt sûrfàcë ànd knëàd tïll mïxtûrë cràcks slïghtly. Pàt gëntly tò 1/3" thïcknëss. Cût wïth Chrïstmàs cûttërs ànd plàcë òn ûngrëàsëd còòkïë shëëts ànd bàkë ïn prë-hëàtëd òvën fòr àppròxïmàtëly 10-12 mïnûtës, dòn't lët thëm bròwn. Lët còòl òn còòkïë shëëts.

4. Appròxïmàtëly 30 còòkïës (dëpëndïng òn sïzë òf cûttërs)

5. MY FRIEND'S SHORTBREAD

6. Crëàm bûttër ûntïl flûffy, àdd sûgàr ànd crëàm tògëthër, thën àdd flòûr gràdûàlly ànd mïx wïth à wòòdën spòòn às mûch às yòû càn. Mòvë thë mïxtûrë tò à lïghtly flòûrëd flàt sûrfàcë ànd wïth yòûr hànds wòrk thë dòûgh ûntïl ït còmës tògëthër ànd fòrms à bàll. If ït ïs tòò stïcky, wràp ïn plàstïc ànd rëfrïgëràtë fòr àppròxïmàtëly 20 mïnûtës. On à lïghtly flòûrëd sûrfàcë ròll tò 1/2 - 1/3 thïcknëss. Cût òût wïth dësïrëd shàpës, plàcë òn ûngrëàsëd còòkïë shëëts ànd bàkë ïn prë-hëàtëd òvën fòr àppròxïmàtëly 10-12 mïnûtës. Lët còòl òn còòkïë shëëts ànd thën rëmòvë tò wïrë ràcks.

Read More this full recipes at The Best Simple Two Way Shortbread Cookies

184 Comment

Rated 4/206 based on 206 Customer Reviews