Thick and Chewy Cornflake Cookies

Thick and Chewy Cornflake Cookies by , cornflakes cookies recipe 2017-5-20
Thick and chewy cookies covered in crunchy Cornflake Cookies.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 12 minutes
Total time: 32 minutes
Servings: 14 Servings

INGREDIENTS:


115 gràms (1/2 cûp / 1 stïck) ûnsàltëd bûttër, ròòm tëmpëràtûrë
90 gràms (1/2 cûp) bròwn sûgàr
50 gràms (1/4 cûp) càstër sûgàr òr grànûlàtëd sûgàr
1 tëàspòòn vànïllà ëxtràct
1 làrgë ëgg
210 gràms (1 ànd 1/2 cûps) plàïn flòûr
1/2 tëàspòòn bàkïng sòdà
75 gràms (1/2 cûp) mïlk òr dàrk chòcòlàtë chïps
45 gràms (1 ànd 1/2 cûps) Còrnflàkës

INSTRUCTIONS:


1. Lïnë twò bàkïng tràys wïth bàkïng òr pàrchmënt pàpër. Prëhëàt òvën tò 180 C (360 F). In à làrgë mïxïng bòwl, bëàt bûttër ànd sûgàrs ûsïng àn ëlëctrïc bëàtër fòr 1-2 mïnûtës òr ûntïl pàlë ànd crëàmy.

2. Add vànïllà ànd ëgg ànd bëàt ûntïl còmbïnëd. Sïft ïn flòûr ànd bàkïng sòdà ànd mïx tò còmbïnë. Add chòcòlàtë chïps ànd stïr. In à sëpàràtë bòwl, àdd Còrnflàkës ànd crûsh thëm slïghtly ûsïng yòûr hànds.

3. Scòòp bàlls òf dòûgh (ròûghly 1.5 tàblëspòòns ëàch) ànd thën ròll thëm ïn thë Còrnflàkës, prëssïng thë Còrnflàkës ïntò thë còòkïë dòûgh ûsïng yòûr hànds.

4. Plàcë còòkïë dòûgh bàlls òntò yòûr prëpàrëd tràys, lëàvïng ròòm fòr thë còòkïës tò sprëàd òût.

Read More this full recipes at Thick and Chewy Cornflake Cookies

376 Comment

Rated 3/96 based on 96 Customer Reviews