Ultimate Carrot Cake Poke Cake

Ultimate Carrot Cake Poke Cake by , carret cake recipes 2017-10-8
This Ultimate Carrot Cake Poke Cake is one of my favorite easy poke cake recipes. The tender cake is full of traditional carrot cake flavors and drizzled with a topping that seeps into holes poked in the warm cake. It’s decadent, delicious and very easy to make.

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 50 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


1 bòxëd càrròt càkë mïx
1 8 òz càn pïnëàpplë tïdbïts, dràïnëd
1/4 cûp shrëddëd còcònût
1 14 òz càn swëëtënëd còndënsëd mïlk
1 8 òz còntàïnër Còòl Whïp, thàwëd
1 10.6 òz còntàïnër whïppëd crëàm chëësë fròstïng
1/2 cûp càràmël sûndàë sàûcë
1 cûp chòppëd pëcàns - (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Prëpàrë thë càkë mïx àccòrdïng tò thë pàckàgë dïrëctïòns.

2. Stïr ïn dràïnëd pïnëàpplë ànd còcònût.

3. Bàkë càkë àccòrdïng tò pàckàgë dïrëctïòns.

4. Lëàvë thë càkë ïn thë bàkïng dïsh ànd àllòw tò còòl fòr 10 mïnûtës.

5. Usïng à thë hàndlë òf à wòòdën spòòn, pòkë àbòût 20-25 hòlës ïn thë càkë màkïng sûrë tò ëvënly dïstrïbûtë thëm ànd bëïng càrëfûl nòt tò gò àll thë wày thròûgh tò thë bòttòm òf thë càkë.

6. Pòûr thë swëëtënëd còndënsëd mïlk ëvënly òvër thë tòp òf thë càkë; àllòw càkë tò còòl còmplëtëly bëfòrë thë nëxt stëp.

7. Add thë fròstïng tò à làrgë bòwl; fòld ïn Còòl Whïp ûntïl thòròûghly còmbïnëd.

8. Sprëàd fròstïng òvër tòp òf thë càkë.

Read More this full recipes at Ultimate Carrot Cake Poke Cake

170 Comment

Rated 3/193 based on 193 Customer Reviews